Wady i zalety leasingu
03 styczeń

Wady i zalety leasingu

Leasing polega na tym, że leasingodawca dostarcza leasingobiorcy jakąś rzecz np. samochód, komputer itp. Leasingobiorca zobowiązuje się leasingodawcy do płacenia określonej kwoty rozłożonej na raty. Ma to swoje wady i zalety.

Leasing
03 styczeń

Leasing

Leasing polega na oddaniu do użytkowania środka trwałego na określony czas i za określoną opłatą, przedmiotami w leasingu mogą być np. samochód, komputer lub inny cenny przedmiot, a także umowa leasingu na przykład na technologie.

Leasing samochodów ciężarowych oferta
26 grudzień

Leasing samochodów ciężarowych oferta

Sta­ty­styki poka­zują, że już ponad 60% przed­się­bior­ców korzy­sta z oferty leasin­go­wej jeżeli zamie­rza zmie­nić flotę samo­cho­dową lub lub gdy potrze­bują dodat­ko­wego lub kolej­nego samo­chodu. Leasing staje się coraz to bar­dziej popu­lar­...