Zacznę od ogól­nych infor­ma­cji na temat leasingu. Po czym przejdę do wyja­śnie­nia kwe­stii leasingu ope­ra­cyj­nego gdzie przed­sta­wię rów­nież ogólne infor­ma­cje na ten temat po czym zajmę się naszym głów­nym tema­tem jaki jest leasing ope­ra­cyjny dla samo­cho­dów cię­ża­ro­wych.

Leasing Ciężarówek

Leasing to naj­częst­szy wybór wśród przed­się­bior­ców.

zloz-wniosek

Sta­ty­styki poka­zują, że w prze­ciągu trzech lat z oferty leasingu sko­rzy­stało już bli­sko 70% przed­się­bior­ców są to lata 2012, 2013 i 2014. Leasing daje moż­li­wość sfinan­so­wa­nia wła­śnie mię­dzy innymi przed­się­bior­com samo­chody cię­ża­rowe, które jak wiemy czę­sto są wręcz nie­zbędne do wyko­ny­wa­nia pracy, ważne jest rów­nież to aby przed­się­bior­stwa były wypo­sa­żone w odpo­wied­nie samo­chody cię­ża­rowe po to by pra­cow­nicy mieli zagwa­ran­to­wane bez­pie­czeń­stwo oraz kom­fort. Sta­ty­styki rów­nież wyka­zały, że jedy­nie 10% przed­się­bior­ców pod­jęło decy­zje na temat wzię­cia kre­dytu w banku w celu zakupu samo­cho­dów do swo­ich przed­się­bior­ców. Także jak widać leasing jest bar­dzo popu­larny oraz atrak­cyjny oraz bar­dzo czę­sto wybie­rany pośród osób.

 

Co to jest leasing i jakie posiada on korzy­ści?

Leasing polega na Ty, że firma leasin­gowa doko­nuje zakupu pojazdu. Po doko­na­nym zaku­pie firma ta wypo­ży­cza dany pojazd klien­towi oczy­wi­ście w zamian za spła­ca­nie mie­sięcz­nych rat.

 

Klient bar­dzo czę­sto spo­tyka się z dwoma rodza­jami leasingu z leasin­giem ope­ra­cyjnym oraz finan­so­wym..

 

Tema­tem mojego arty­kułu jest leasing ope­ra­cyjny, nad któ­rym zamie­rzam się sku­pić i poświę­cić dużo wię­cej uwagi. Nato­miast jeżeli cho­dzi o leasing finan­sowy wspo­mnę o nim tylko dosłow­nie parę słów.

 

Czym się róż­nią od sie­bie oba te leasingi?

W przy­padku leasingu ope­ra­cyj­nego klient musi być przy­go­to­wany na takie obcią­że­nia podat­kowe jak: wpłata począt­kowa (czynsz ini­cjalny) oraz comie­sięczna rata z tytułu leasingu.

 

Nato­miast w przy­padku leasingu finan­so­wego kosz­tami są: odpisy amor­ty­za­cyjne oraz odsetki od comie­sięcz­nych rat leasin­go­wych.

 

Zarówno w jed­nym jak i dru­gim przy­padku różni się spo­sób roz­li­czania podatku VAT. Leasing ope­ra­cyjny roz­li­cza się go w odnie­sie­niu do każ­dej comie­sięcznej raty. Nato­miast leasing finan­sowy należy roz­li­czać w cało­ści i to z góry. Także dla małych czy śred­nich przed­się­biorstw zde­cy­do­wa­nie lep­szym roz­wią­za­niem jest leasing ope­ra­cyjny.

 

Naby­cie samo­chodu staje się naprawdę wygodne dla klienta, ponie­waż nie musi wykła­dać spo­rych nakła­dów finan­sowych ani zacią­gać się w banku. Wystar­czy, że klient będzie pła­cił co mie­sięczną ratę i w prak­tyce to tylko i wyłącz­nie klient ma moż­li­wość użyt­ko­wa­nia pojazdu. Według umowy for­mal­nie wła­ści­cie­lem pojazdu jest firma leasin­gowa ale tylko do momentu zakoń­cze­nia umowy oraz wypeł­nie­nia wszyst­kich warun­ków umowy a mia­no­wi­cie klient musi jedy­nie spła­cać co mie­sięczne raty. Gdy wszyst­kie raty zostaną spła­cone pojazd staje się wła­sno­ścią klienta. Nie jest tak w przy­padku każ­dego przed­się­bior­stwa, ponie­waż nie­które z nich decy­dują się na pod­pi­sa­nie nowej umowy na nowy samo­chód.

 

Kolej­nym plu­sem jest to, że for­mal­no­ści są zała­twiane bły­ska­wicz­nie. Nic nie jest ukry­wane przed klien­tem wszystko jest im dokład­nie przed­sta­wione a umowy są przej­rzy­ste na któ­rych zawar­cie nie czeka się dłu­żej niż 7 dni. Coraz czę­ściej firmy pożycz­kowe są otwarte na nego­cja­cje z klien­tem, dla­tego też klient ma taka moż­li­wość. Firmy pożycz­kowe pozwa­lają mię­dzy innymi na: ela­styczną kwotę spłaty rat, wszystko zależy od tego w jakiej sytu­acji finan­so­wej znaj­duje się firma klienta. Plu­sem leasingu jest rów­nież to, że samo­chody które są brane wła­śnie w tej opcji są dużo tań­sze, ponie­waż firmy pożycz­kowe współ­pra­cują z pro­fe­sjo­nal­nymi deale­rami dzięki, któ­rym jest moż­li­wość wyne­go­cjo­wa­nia naprawdę dużego upu­stu.

 

Oprócz tego, że leasing cie­szy się naprawdę zado­wo­le­niem to klienci biorą nie tylko w leasing nowe samo­chody ale rów­nież uży­wane. I to wła­śnie samo­chody uży­wane są coraz czę­ściej wybie­rane. A dla­czego? Ponie­waż nowe samo­chody bar­dzo szybko tracą na war­to­ści.

 

Pod­su­mo­wu­jąc kwe­stię leasingu. Jest on coraz to czę­ściej wybie­rany niż kre­dyt w banku. Kre­dyt trzeba spła­cać przez wiele lat i tak naprawdę nie ma klient gwa­ran­cji, że zaku­piony przez niego samo­chód nie przesta­nie dzia­łać po kilku latach. W przy­padku leasingu to tylko i wyłącz­nie klient użyt­kuje samo­chód przez cały okres trwa­nia umowy a gdy doj­dzie do zakoń­cze­nia to rów­nież klient decy­duje czy chce by stał się on jego wła­sno­ścią. Nie ma rów­nież obo­wiązku odku­py­wa­nia go od firmy leasin­go­wej. Wszystko zależy od tego w jaki spo­sób została spo­rzą­dzona umowa.

 

To tak ogól­nie na temat leasingu. Przej­dziemy teraz bez­po­śred­nio do kwe­stii Leasingu ope­ra­cyj­nego samo­cho­dów cię­ża­ro­wych.

 

Czym jest leasing ope­ra­cyjny?

Leasing ope­ra­cyjny jest naj­czę­ściej wybie­raną formą leasin­gowania danego przedmiotu. Wybiera go bli­sko 70% przed­się­bior­ców jak już wyżej wspo­mnia­łam. Głów­nie leasin­giem ope­ra­cyjnym inte­re­sują się małe i śred­nie przed­się­bior­stwa. Do głów­nych korzy­ści leasingu ope­ra­cyj­nego należy to, że ist­nieje moż­li­wość wpi­sa­nia do ksiąg rachun­ko­wych firmy, zali­cza się wtedy opłaty leasin­gowe z tytułu leasing ope­ra­cyjny do kosz­tów dzia­łal­no­ści firmy lub kosz­tów zarządu czy też kosz­tów sprze­daży. Amor­ty­za­cja w przy­padku leasingu ope­ra­cyj­nego jest prze­nie­siona na firmę leasin­gową. Do tego przedmiot, który jest wzięty w leasing ope­ra­cyjny jest mająt­kiem firmy leasin­go­wej Leasing ope­ra­cyjny wyróż­nia się rów­nież tym, że jest niż­sza rata począt­kowa oraz wkład wła­sny. Kre­dy­tum.pl jest to spółka, która posiada w swo­jej ofer­cie leasing ope­ra­cyjny, z któ­rego naprawdę warto skorzy­stać, ponie­waż każda kto skorzy­sta z tej oferty nie będzie musiała wno­sić wkładu wła­snego. Naprawdę warto skorzy­stać z ofert Kre­dy­tum.pl a dla­czego? Ponie­waż współ­pra­cują oni z wie­loma ban­kami oraz part­ne­rami, dzięki czemu daje to moż­li­wość ogrom­nego wyboru.

 

W kwe­stii kwa­li­fi­ko­wa­nia leasingu należy speł­niać warunki umowy takie jak:

? jeżeli przedmiot pod­lega amor­ty­za­cji, umowa leasing ope­ra­cyjny musi wyno­sić ponad 40% czasu amor­ty­za­cji (w przy­padku samo­cho­dów jest to mini­malne 2 lata)

? jeżeli przedmio­tem jest nie­ru­cho­mość w leasing nie­ru­cho­mo­ści czas wynosi mini­mal­nie 2 lata (zazwy­czaj 10 lat) ze względu na odpisy amor­ty­za­cji.

Leasing ope­ra­cyjny posiada wiele innych korzy­ści, które posta­ram się w jak naj­lep­szy spo­sób i jak naj­bar­dziej przej­rzy­sty przed­sta­wić. A mia­no­wi­cie: Na czas trwa­nia umowy leasin­go­wej wła­ści­cie­lem przedmiotu jest firma leasin­gowa, dzięki czemu leasin­go­biorca nie musi się kom­plet­nie o nic mar­twić a dla­czego? Ponie­waż wszel­kie koszty, które są zwią­zane czy to z naprawą czy kon­ser­wa­cją należą do leasin­go­dawcy. Jest to zapewne bar­dzo wygodne dla każ­dego leasin­go­biorcy, ponie­waż zapewne nikt nie lubi gdy go zaska­kują zbędne i nie­ocze­ki­wane koszty. Leasing ope­ra­cyjny jest najlep­szym roz­wią­za­niem dla małych i śred­nich przed­się­biorstw i jak bada­nia wyka­zują wła­śnie takie przed­się­bior­stwa z niego korzy­stają. Leasing ope­ra­cyjny pozwala takim fir­mom na wli­cze­nie leasing ope­ra­cyjny vat w koszty firmy. Także jak widać leasing jest dużo lep­szym roz­wią­za­niem niż kre­dyt w banku. Co świad­czą też o tym sta­ty­styki. Jak na samym początku wspo­mnia­łam z leasingu korzy­sta bli­sko 70% a 10% korzy­sta z kre­dytu w banku. Nato­miast w przy­padku tylko leasingu ope­ra­cyj­nego cie­szy się on zaufa­niem pośród klien­tów w aż 39%. Klienci nie korzy­stają z jego usług jed­no­ra­zowo bar­dzo czę­sto wra­cają by móc ponow­nie skorzy­stać z takiej moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia oraz pole­cają go pośród swo­ich rodziny, zna­jo­mych, czy przy­ja­ciół.

 

Pod­su­mo­wa­nie leasingu ope­ra­cyj­nego:

Leasing wybiera aż 70% przed­się­bior­ców, naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy się leasing samo­cho­dów. Leasing ope­ra­cyjny nie wymaga wkładu wła­snego. Wszel­kie koszta, które są zwią­zane z eks­plo­ata­cją pojazdu a mia­no­wi­cie czy to naprawa czy kon­ser­wa­cja wszyst­kimi kosz­tami zaj­muje się firma leasin­gowa dzięki czemu klient może mieć spo­kojną głowę. Leasing ope­ra­cyjny pozwala wpi­sać koszty war­to­ści raty leasin­go­wej do kosz­tów firmy leasin­go­biorcy. W przy­padku zakoń­cze­nia umowy leasin­go­wej leasin­go­biorca ma dwie moż­li­wość. Zarówno po zakoń­cze­niu umowy leasin­go­biorca może wyku­pić dany przedmiot od firmy leasin­gu­ją­cej za bar­dzo niska kwotę, która została ujęta w umo­wie lub drugą moż­li­wo­ścią jest to, że jest moż­liwa sprze­daż przedmiotu leasin­gowanego w leasing ope­ra­cyjny na rzecz innego przedmiotu. Leasing ope­ra­cyjny jest łatwy do zdo­by­cia oraz nie obciąża on zdol­no­ści kre­dytowej jak na przy­kład w prze­ci­wień­stwie do kre­dytu ban­ko­wego. Leasing ope­ra­cyjny vat jest nali­czany w ratach nie trzeba go opła­cać w cało­ści z góry.

 

Jak widać leasing ope­ra­cyjny posiada ogromną ilość zalet oraz korzy­ści dzięki czemu tak czę­sto jest wybie­rany pośród klien­tów.

 

Jak już wyżej wspo­mnia­łam Kre­dy­tum.pl posiada w swo­jej ofer­cie leasing ope­ra­cyjny i zachęca do skorzy­stania.

 

Kre­dy­tum.pl zapew­nia każ­demu klien­towi: pro­fe­sjo­nalne doradz­two, mini­mum for­mal­no­ści oraz korzystne oferty i bez­pie­czeń­stwo.

 

Pro­fe­sjo­nalne doradz­two ? w dziale doradz­twa pra­cują sami wykwa­li­fi­ko­wani doradcy. Dzięki temu, że są odpo­wied­nio wykwa­li­fi­ko­wani żadne pyta­nie nie sta­nowi dla nich pro­blemu, są w sta­nie udzie­lić odpo­wie­dzi dosłow­nie na każde pyta­nie. Także w razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści cze­kają na tele­fon.

 

Mini­mum for­mal­no­ści ? Sza­nują i cenią czas swo­ich klien­tów, dla­tego też są w sta­nie zagwa­ran­to­wać for­mal­no­ści, które są ogra­ni­czone do mini­mum. Pod­pi­sać umowę może każdy klient i to bez spraw­dza­nia w BIK.

 

Korzystne oferty ? Posia­dają sze­roki wachlarz ofert, dzięki czemu każda zain­te­re­so­wana osoba może zna­leźć coś dla sie­bie. Oprócz tego są otwarci na wszel­kie nego­cja­cje z klien­tem.

 

Bez­pie­czeń­stwo ? Są w sta­nie zagwa­ran­to­wać klien­towi 100% bez­pie­czeń­stwa.

 

Tema­tem mojego arty­kułu jak już wyżej wspo­mnia­łam jest leasing ope­ra­cyjny samo­cho­dów cię­ża­ro­wych. Kre­dy­tum.pl posiada w swo­jej ofer­cie leasing ope­ra­cyjny wła­śnie mię­dzy innymi taką ofertę. Leasing ope­ra­cyjny posiada w swo­jej ofer­cie rów­nież inny leasing np. samo­chodu oso­bo­wego, auto­bu­sów i auto­ka­rów, urzą­dzeń i maszyn czy sprzętu medycz­nego.

 

Posta­ram się w jak naj­lep­szy spo­sób przed­sta­wić dla­czego przed­się­bior­stwa powinny skorzy­stać z leasingu ope­ra­cyj­nego samo­cho­dów cię­ża­ro­wych.

 

Leasing samo­cho­dów cię­ża­ro­wych.

 

Każdy przed­się­biorca, powi­nien się zabez­pie­czyć w odpo­wied­nie samo­chody cię­ża­rowe, które zapew­nią bez­pie­czeń­stwo oraz kom­fort pra­cow­ni­kom pod­czas wyko­ny­wa­nia ich pracy. Dosko­nale wia­domo, że życie ludz­kie nie zna gra­nic i jest naj­waż­niej­sze podob­nie jak zdro­wie. Żaden przed­się­biorca nie powi­nien ani zdro­wia ani życia swo­jego pra­cow­nika nara­żać np. pod­czas jazdy nie­spraw­nym samo­cho­dem. Dosko­nale też wia­domo, że wiele przed­się­biorstw nie jest w sta­nie pra­wi­dłowo funk­cjo­no­wać bez odpo­wied­nich samo­cho­dów cię­ża­ro­wych. Samo­chody cię­ża­rowe umoż­li­wiają także roz­wój wielu fir­mom. Także aby przed­się­biorca mógł być cał­ko­wi­cie spo­kojny, że zapew­nił bez­pie­czeń­stwo oraz kom­fort jazdy czy też chce się cie­szyć roz­wi­ja­ją­cym się przed­się­bior­stwem, który nie stoi w miej­scu a wręcz prze­ciw­nie idzie do przodu oraz firma jego pra­wi­dłowo funk­cjo­nuje warto by sko­rzy­stał z oferty Kre­dy­tum.pl, która jest w sta­nie zapew­nić sfi­nan­so­wa­nie tych urzą­dzeń. Kre­dy­tum.pl zdaje sobie sprawę, że różne nie­bez­pieczne i nie­przy­jemne mogą się przy­da­rzyć pod­czas jazdy na dro­gach. Dla­tego też kie­rują swoją ofertę do róż­nych firm trans­por­to­wych. Z tej oferty mogą rów­nież skorzy­stać osoby, które poszu­kują jak naj­lep­szej formy finan­so­wa­nia. Kre­dy­tum.pl posiada leasing samo­cho­dów cię­ża­ro­wych w opar­ciu o uprosz­czone zasady. Leasing może zostać udzie­lony na pod­sta­wie wpisu i regonu lub KRS. Dzięki temu, że współ­pra­cują z naj­lep­szymi deale­rami posia­dają naj­lep­sze oferty, które czę­sto dają moż­li­wość nego­cja­cji cen oraz wyboru jak naj­lep­szych samo­cho­dów cię­ża­ro­wych.

 

Także jak widać żaden przed­się­biorca czy firma trans­por­towa nie powinna mieć żad­nych wąt­pli­wo­ści, że pod­stawą firmy są jak naj­lep­sze samo­chody cię­ża­rowe, które dają poczu­cie bez­pie­czeń­stwa, pełen kom­fort, roz­wój oraz pra­wi­dłowe funk­cjo­no­wa­nie. Każda firma, która jest zain­te­re­so­wana leasin­giem samo­cho­dów cię­ża­ro­wych zapewne znaj­dzie jak naj­lep­szą dla sie­bie ofertę w Kre­dy­tum. pl

 

Inne ważne infor­ma­cje doty­czące leasingu i leasingu ope­ra­cyj­nego.

Leasing jest to umowa, która jest zawie­rana pomię­dzy dwoma oso­bami czyli mię­dzy leasin­go­biorcą a leasin­go­dawcą (firma leasin­gu­jąca). Umowa ta zakłada, że jedna ze stron kupuje oraz następ­nie wypo­ży­cza sprzęt, będący przedmio­tem umowy dru­giej stro­nie w zamian za spłatę mie­sięcz­nych rat. Takie kwe­stie jak czas trwa­nia umowy oraz wyso­kość rat wszystko to jest zawarte w umo­wie.

Jeżeli klient zdecy­duje się na skorzy­sta­nie z oferty Kre­dy­tum.pl to wła­ści­cie­lem przedmiotu przez cały okres trwa­nia umowy jest wła­śnie firma Kre­dy­tum.pl. Jeżeli umowa się zakoń­czy i wszyst­kie warunki umowy zostaną speł­nione to oczy­wi­ście leasin­go­biorca może stać się wła­ści­cie­lem pojazdu. Leasin­go­biorca na spe­cjal­nych warun­kach ma moż­li­wość wcze­śniej­szego wyku­pie­nia pojazdu.

Jeżeli cho­dzi o koszta ubez­pie­cze­nia to wszel­kie koszta ponosi leasin­go­biorca, wynika to z użyt­ko­wa­nia przedmiotu umowy. Leasin­go­biorca rów­nież jest zobo­wią­zany do zapła­ce­nia ubez­pie­cze­nia oraz kosz­tów które są zwią­zane z man­da­tami czy kosz­tów za paliwo.

Kre­dy­tum.pl stara się zała­twić wszel­kie for­mal­no­ści w moż­li­wie jak naj­krót­szym cza­sie. Nie prze­kra­cza 7 dni. Kre­dy­tum.pl ceni i sza­nuje czas klienta dla­tego też, stara się by wszel­kie for­mal­no­ści były zała­twione w prze­ciągu kilku dni.

Ogrom­nym udo­god­nie­niem dla klienta jest to, że Kre­dy­tum.pl nie zaj­muje się leasin­giem tylko i wyłącz­nie nowych pojaz­dów ale rów­nież i uży­wa­nych. Wszystko zależy od klienta co tak naprawdę sobie życzy. Agenci Kre­dy­tum.pl współ­pra­cuje z wie­loma bran­żami moto­ry­za­cyj­nymi dla­tego też klient może zawsze liczyć na ich pomoc przy wybo­rze.

Aby klient mógł wybrać jak naj­lep­szy dla sie­bie leasing ope­ra­cyjny musi naj­pierw znać jego plusy. Wcze­śniej już je wymie­ni­łam Teraz tylko pokrótce przy­po­mnę o nich.

Leasing ope­ra­cyjny wybiera bli­sko 70% przed­się­bior­ców, pozwala on na to, że firma może wpi­sać się do księgi rachun­ko­wej. Kolej­nym plu­sem jest amor­ty­za­cja, ponie­waż jest ona prze­nie­siona na firmę leasin­gową. W leasingu ope­ra­cyjnym przedmiot, który jest leasin­gowany staje się wła­sno­ścią firmy leasin­go­wej. Wyróż­nia się rów­nież tym, że raty pożycz­kowe oraz wkład wła­sny jest to wszystko naprawdę niskie. Jeżeli poja­wią się jakie­kol­wiek naprawy pojazdu czy to będą uszko­dze­nia czy kon­ser­wa­cja klient nie musi się mar­twić o to wszel­kie koszta ponosi firma leasin­gu­jąca. Dzięki tak wielu korzy­ściom oraz plu­som wiele firm małych oraz śred­nich korzy­sta wła­śnie z leasingu ope­ra­cyj­nego.

 

 

 

 

One thought on “Leasing Ciężarówek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.