Zacznę od wyja­śnie­nia poję­cia czym jest leasing. Następ­nie powiem jakie przedmioty można leasin­go­wać. Po czy bez­po­śred­nio przejdę do naszej głów­nej kwe­stii a mia­no­wi­cie Leasing Kosza­lin oraz o współ­pracy dla agen­tów i pośred­ni­ków finan­sowych.

Leasing Kosza­lin

Czym jest Leasing?

 

Leasing to prawo do korzy­sta­nia z okre­ślo­nego przedmiotu przez dany okres. W zamian za użyt­ko­wa­nie przedmiotu klient musi spła­cać usta­lone raty. Leasing jest rewe­la­cyj­nym roz­wią­za­niem dla tych osób, które potrze­bują nowego samo­chodu a nie stać ich na wyję­cie całej sumy pie­nię­dzy oraz nie chcą zacią­gać poży­czek w banku. Warto pamię­tać, że leasing nie finan­suje tylko samo­cho­dów ale rów­nież róż­nego rodzaju sprzęt czy to rol­ni­czy, czy biu­rowy czy wypo­sa­że­nie do gabi­netu i inne rze­czy. Tak naprawdę z oferty leasingu może sko­rzy­stać każdy. Leasing umoż­li­wia wiele fir­mom, przed­się­bior­stwom pra­wi­dłowe funk­cjo­no­wa­nie, ponie­waż dosko­nale zda­jemy sobie sprawę że bez odpo­wied­nich pojaz­dów, maszyn, urzą­dzeń czy sprzę­tów czę­sto przed­się­biorstwa nie są w sta­nie pra­wi­dłowo funk­cjo­no­wać. Oczy­wi­ście przed pod­ję­ciem decy­zji oraz przed pod­pi­sa­niem należy dokład­nie zapo­znać się z całą umową leasin­gową oraz obo­wią­zu­ją­cymi warun­kami.

Na czym polega pro­ce­dura umowy leasingu?

Pro­ce­dura zawie­ra­nia umowy leasingu zazwy­czaj roz­po­czyna się od tego, że osoba, która jest zain­te­re­so­wana zaku­pem wybiera sprzęt, który jest mu naj­bar­dziej potrzebny oraz taki, który będzie speł­niał jego moż­li­wo­ści. Następ­nie uzgad­nia z firmą leasin­gową cenę kon­kret­nego sprzętu, warunki płat­no­ści oraz ter­min spłaty. Warto pamię­tać, że firma leasin­gowa może wyma­gać od klienta udo­ku­men­to­wa­nia przy­cho­dów np. w for­mie wyciągu z konta ban­ko­wego lub zaświad­cze­nia o docho­dach z pracy. Dla­tego też, klient powi­nien być zawsze na taką sytu­ację przy­go­to­wany i posia­dać wyżej wymie­nione doku­menty. Firmy leasin­gowe czę­sto wyma­gają takich doku­men­tów od swo­ich klien­tów, ponie­waż jest to dla nich zabez­pie­cze­nie przed nie­uczci­wymi i zadłu­żo­nymi klien­tami. Gdy klient okaże doku­menty o swo­ich docho­dach fir­mie leasin­go­wej wypeł­nia ofi­cjalny wnio­sek, który jest roz­pa­trzony przez firmę leasin­gową w prze­ciągu kilku dni.

Gdy tylko wnio­sek zosta­nie roz­pa­trzony przez firmę leasin­gową, klient zosta­nie poin­for­mo­wany o warun­kach umowy. Oprócz tego, klien­towi zostaną przed­sta­wione wszyst­kie infor­ma­cje na temat wyso­ko­ści opłaty wstęp­nej, okresu czasu jaki obej­muje umowa, waluty w jakiej będzie pro­wa­dzone roz­li­cze­nie wyso­ko­ści rat oraz czę­stotliwości płat­no­ści. Gdy tylko umowa zosta­nie spo­rzą­dzona docho­dzi do kwe­stii fina­ło­wej a mia­no­wi­cie klient pod­pi­suje ją przez co staje się leasin­go­biorcą.

Klient ma do wyboru różne rodzaje leasingu. Mię­dzy innymi może wybrać leasing ope­ra­cyjny lub leasing finan­sowe.

Jakie przedmioty może klient leasin­go­wać?

Klient może liczyć na leasing róż­nego rodzaju przedmio­tów. Nie są to tylko samo­chody oso­bowe. Leasin­gowi pod­le­gają także samo­chody dostaw­cze, cię­ża­rowe, auto­busy i auto­kary. Można wziąć rów­nież w leasing moto­cy­kle, sku­tery, sprzęt wodny, maszyny rol­ni­cze czy przy­czepy oraz naczepy. Leasing daje rów­nież moż­li­wo­ści roz­woju branży medycz­nej. Pozwala na sfi­nan­so­wa­nie sprzętu medycz­nego, dla pry­wat­nych gabi­ne­tów lekar­skich oraz kupna takich sprzę­tów jak: dru­karki, faksy, kom­pu­te­rów czy tele­fo­nów komór­ko­wych dla firm. Leasing jest bar­dzo ela­styczną formą umowy, któ­rej poję­cie znaj­dziemy w kodek­sie cywil­nym. Umowa leasingu pozwala na mno­go­ści przedmio­tów leasingu jak i samą moż­li­wość nego­cja­cji warun­ków.

Przej­dziemy teraz do naszej głów­nej kwe­stii a mia­no­wi­cie Leasing Kosza­lin.

Leasing Kosza­lin.

Leasing Kosza­lin posiada w swo­jej ofer­cie: leasing, chwi­lówkę oraz kre­dyt ratalny. Powiem parę słów o każ­dej z wyżej wymie­nionej ofer­cie po czym sku­pię się głów­nie na przed­sta­wie­niu Leasing Kosza­lin.

Kre­dyt Kosza­lin ? jest on dostępny na bar­dzo atrak­cyj­nych warun­kach nawet dla tych osób, które posia­dają nega­tywną histo­rię w BIK oraz są to osoby z zadłu­że­niem. Ogrom­nym udo­god­nie­niem dla klienta jest to, że nie pytają na co jest prze­zna­czana gotówka. Każdy klient może ją prze­zna­czyć na dowolny cel, może zre­ali­zo­wać swoje nie speł­nione jesz­cze dotąd marze­nia. Aby klient mógł się cie­szyć z kre­dytu na dowolny cel wystar­czy, że przyj­dzie do oddziału a doradcy pomogą we wszyst­kich for­mal­no­ściach oraz odpo­wie­dzą na wszyst­kie nur­tu­jące pyta­nia.

Pożyczka Kosza­lin ? Oddział w Kosza­linie posiada szybką pożyczkę bez BIK. Aby klient mógł sko­rzy­stać z szyb­kiej pożyczki wystar­czy, że odwie­dzi oddział w Kosza­linie, musi pamię­tać, że trzeba mieć przy sobie swój dowód oso­bi­sty. Nato­miast dla osób, które cenią i sza­nują swój czas ist­nieje inne roz­wią­za­nie z pożyczki Kosza­lin może sko­rzy­stać rów­nież cał­ko­wi­cie online. Jest to zapewne bar­dzo wygodne roz­wią­za­nie. W przy­padku takiego roz­wią­za­nia wystar­czy wypeł­nić wnio­sek o chwi­lówkę, który znaj­duje się na stro­nie inter­ne­to­wej.

 

Leasing Kosza­lin ? ofe­ruje mini­mum for­mal­no­ści a mak­sy­malną ilość korzy­ści. Dla klien­tów, któ­rzy chcą sko­rzy­stać z oferty leasingu ope­ra­cyj­nego na uprosz­czo­nych zasa­dach jak naj­bar­dziej może z niego sko­rzy­stać w Kosza­linie przy ul. Zwy­cię­stwa 10/2. Wystar­czy przyjść i spraw­dzić sze­roką ofertę leasin­gową jaką posia­dają.

 

Leasing Kosza­lin jet to nowa oferta, która jest skie­ro­wana przede wszyst­kim do miesz­kań­ców miej­sco­wo­ści Kosza­lin. Pro­jekt leasing Kosza­lin w swo­jej ofer­cie posiada: leasing dla rol­ni­ków, leasing kom­pu­te­rów, leasing sprzętu, leasing samo­cho­dów. Leasing Kosza­lin posiada ogromne doświad­cze­nie w swo­jej branży. Oprócz tego posia­dają wykwa­li­fi­ko­wany i odpo­wied­nio prze­szko­lony per­so­nel. Który zawsze służy pomocą. Jest w sta­nie odpo­wie­dzieć na każde pyta­nie oraz pomóc w dobo­rze jak naj­lep­szej oferty, tak aby speł­niała wszyst­kie ocze­ki­wa­nia i potrzeby klien­tów. Leasing Kosza­lin jest rów­nież w sta­nie zaofe­ro­wać klien­tom leasing bez bik czy leasing bez zaświad­czeń. Klient może liczyć na przy­ja­zną atmos­ferę, per­fek­cyjną obsługę oraz for­mal­no­ści są ogra­ni­czone do mini­mum.

 

Oferta leasing bez bik jest skie­ro­wana głów­nie do tych osób, które wid­nieją w reje­strze dłuż­ni­ków BIK. Dla­tego też Leasing Kosza­lin rów­nież do takich osób wycho­dzi z przy­ja­zną ręką ofe­ru­jąc leasing bez bik. Posia­dają rów­nież nową ofertę dzięki któ­rej jest moż­li­wość skorzy­sta­nia z łatwego spo­sobu leasin­go­wa­nia przedmiotu jest to np. leasing samo­cho­dów w opcji leasing bez zaświad­czeń. Oferta ta jest na tyle wygodna dla klienta, że nie wymaga od niego ogrom­nej ilo­ści doku­men­tów jedyne co jest wyma­gane to pro­ste i pod­sta­wowe infor­ma­cje o klien­cie lub o jego fir­mie. Współ­pra­cują z wie­loma ban­kami oraz part­ne­rami, dzięki czemu posia­dają bar­dzo bogatą ofertę co daje moż­li­wość każ­demu klien­towi z osobna sze­roki wybór. Na pewno każdy będzie miał moż­li­wość zna­le­zie­nia coś dla sie­bie. Leasing Kosza­lin posiada na swo­jej stro­nie taką opcję jak leasing kal­ku­la­tor pozwala on na obli­cze­nie śred­niego kosztu rat oraz wykupu przedmiotu.

 

Nie­stety cza­sami zda­rza się tak, że mimo wyko­na­nia usługi kon­tra­hent zalega z jej spłatą a firma mimo wszystko potrze­buje roz­woju nie chce i nie może stać w miej­scu. W takich sytu­acjach nie warto cze­kać. Warto skon­tak­to­wać się się z Leasing Kosza­lin i sko­rzy­stać z oferty leasing bez bk lub leasing bez zaświad­czeń. Leasing ten nie wymaga zbęd­nych for­mal­no­ści. Leasing Kosza­lin wyróż­nia się ofertą leasing bez bik a dla­czego? Ponie­waż dzięki tej ofer­cie dają moż­li­wość roz­woju wielu przed­się­bior­stwom nie ważne jaką mają histo­rię kre­dy­tową. Dla Leasing Kosza­lin klient zawsze jest na pierw­szym miej­scu. Także w przy­padku zain­te­re­so­wa­nia ofertą wystar­czy się skon­tak­to­wać i się prze­ko­nać, że leasing bez bik jest dostępny dosłow­nie dla każ­dego.

 

Leasing samo­chodu naj­częst­szy wybór wśród leasin­go­daw­ców.

 

Leasing Kosza­lin cie­szy się coraz to więk­szym zain­te­re­so­wa­niem pośród klien­tów. Klienci w szcze­gól­no­ści wybie­rają leasing samo­cho­dów. Sta­ty­styki poka­zują, że 2/3 leasin­go­bior­ców wła­śnie za samo­chód uważa naj­po­trzeb­niej­szy przedmiot w swo­jej fir­mie. Klienci korzy­stają z tej oferty ponie­waż nie muszą się mar­twić o pokry­cie dodat­ko­wych kosz­tów. Oferta leasing samo­chodu gwa­ran­tuje pokry­cie wszyst­kich dodat­ko­wych kosz­tów przez firmę leasin­gu­jącą. Do dodat­ko­wych kosz­tów należy głów­nie OC i ubez­pie­cze­nie oraz gwa­ran­cja na ser­wis zazwy­czaj 24 mie­siące. Leasing samo­chodu jest to dużo bar­dziej korzy­sta oferta oraz roz­wią­za­nie niż kupie­nie samo­chodu bez­po­śred­nio za gotówkę czy na kre­dyt w banku a dla­czego? Ponie­waż po skoń­czo­nej umo­wie leasin­go­wej klient może wyku­pić dane auto lub wybrać nowe wraz z nową umową.

 

Leasing bez bik oraz leasing bez zaświad­czeń ? histo­ria bik klienta nie jest dla nich kło­po­tliwa.

 

Leasing Kosza­lin ofe­ruje leasing bez bik dzięki, któ­remu klient nie musi się już ani mar­twić ani przej­mo­wać o swoją histo­rię BIK, ponie­waż nie ma to dla nich żad­nego zna­cze­nia. Jeżeli klient zde­cy­duje się na skorzy­sta­nie z oferty Leasing Kosza­lin oraz leasing samo­chodu firma klienta może wiele zyskać a mia­no­wi­cie niż­sze opo­dat­ko­wa­nie pojazdu niż wyno­siło by ona w przy­padku zakupu go na rachu­nek firmy. Wyróż­nia ich rów­nież to, że leasing nie obciąża zdol­no­ści kre­dytowej tak jak np. ma to miej­sce w przy­padku kre­dytu ban­ko­wego czy pożyczki w banku. Ale to nie wszystko klient może raty leasin­gowe wpi­sać w dodat­kowe koszty firmy. Jak widać Leasing Kosza­lin posiada ogromną ilość atu­tów z któ­rych mogą sko­rzy­stać zarówno małe jak i śred­nie przed­się­biorstwa. Bada­nia wyka­zują, że leasing wybiera już 50% przed­się­bior­ców. Już co druga firma korzy­sta z leasingu Pol­ska.

 

Cen­trum badań mar­ke­tin­go­wych Indi­ca­tor prze­pro­wa­dziło bada­nia, które wyka­zały, że to leasin­go­biorcy mają pro­blem z wymie­nie­niem sła­bych stron tej formy inwe­sto­wa­nia w fir­mie, główną prze­szkodą ma być to, że pojazd pod­czas leasin­go­wa­nia nie jest wła­sno­ścią firmy. Ale gdy leasin­go­biorca zde­cy­duje się na wykupie­nie auta po cza­sie leasin­go­wa­nia kwota ma być naprawdę niska. W celu spraw­dze­nia tej kwoty wystar­czy użyć kal­ku­la­tora, który znaj­duje się na stro­nie inter­ne­to­wej www. leasing­ko­sza­lin. pl

 

Leasing Kosza­lin w swo­jej ofer­cie posiada rów­nież inne formy leasingu to zna­czy: leasing dla leka­rzy, leasing kom­pu­te­rów czy rów­nież leasing dla rol­ni­ków. Także jak widać Leasing Kosza­lin posiada bar­dzo roz­bu­do­waną ofertę, w któ­rej każda zain­te­re­so­wana osoba wzię­ciem leasingu znaj­dzie coś dla sie­bie.

 

Getin Leasing.

 

Jed­nym z part­ne­rów Leasing Kosza­lin jest wła­śnie Getin Leasing. Pozwala on na różne formy leasin­go­wa­nia. Polacy bar­dzo czę­sto wybie­rają Getin Leasing.

 

Getin Leasing w swo­jej ofer­cie posiada: Getin leasing ope­ra­cyjny, Getin leasing finan­sowy oraz Getin leasing kon­su­mencki. Posta­ram się teraz w kilku zda­niach i w jak naj­bar­dziej przej­rzy­sty spo­sób opi­sać każdy z nich.

 

 

Getin leasing ope­ra­cyjny ? w przy­padku tego leasingu mająt­kiem firmy leasin­gu­ją­cej jest sprzęt lub przedmiot. Daje on moż­li­wość leasin­go­biorcy na wpi­sa­nie rat leasingu w koszty firmy. Oprócz tego gdy tylko umowa leasin­gowa się zakoń­czy leasin­go­biorca może wyku­pić dany sprzęt.

 

Getin leasing finan­sowy ? leasin­go­biorca może wpi­sać w mają­tek firmy przedmiot leasin­go­wany oraz amor­ty­zo­wać. Leasing ten pozwala rów­nież na wpi­sa­nie rat leasingu w koszty firmy.

 

Getin leasing kon­su­mencki ? oferta ta jest skie­ro­wana do osób, które nie pro­wa­dzą wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Leasing kon­su­mencki pozwala na skorzy­sta­nie z kal­ku­la­tora, który znaj­duje się na stro­nie inter­ne­to­wej www. leasing­ko­sza­lin. pl, który znaj­duje się na górze strony.

Leasing bez zaświad­czeń jest rewe­la­cyjną formą uprosz­cze­nia leasingu bez bik do mini­mum.

 

W każ­dym roku pra­wie 100 osób, któ­rzy miesz­kają w Kosza­linie tzw. Kosza­linianie korzy­stają wła­śnie z oferty leasingu. Korzy­stają z róż­nych form mię­dzy innymi z leasingu bez bik, leasingu bez zaświad­czeń, leasingu dla leka­rzy. Jed­nak leasing samo­chodu przo­duje jest leasin­giem, który est naj­czę­ściej wybie­ra­nym. Kosza­lin spo­śród innych miast wyróż­nia się tym, że jest rewe­la­cyj­nym miej­scem do two­rze­nia biznesu. Leasing Kosza­lin cie­szy się ogrom­nym zaufa­niem pośród klien­tów świad­czy o tym to, że z ich oferty klienci nie korzy­stają jed­no­ra­zowo a wręcz prze­ciw­nie bar­dzo czę­sto wra­cają do nich i to z zado­wo­le­niem, w dodatku pole­cani są innym oso­bom np. rodzi­nie, zna­jo­mym czy przy­ja­cio­łom. Liczba zado­wo­lo­nych klien­tów z roku na rok nie maleje w wręcz prze­ciw­nie rośnie i to na ogromną skalę. Leasing Kosza­lin jest ofertą, która jest bar­dzo czę­sto wybie­rana. Zasługą tego jest mię­dzy innymi prze­sym­pa­tyczna obsługa w Leasing Kosza­lin oraz pro­fe­sjo­nalni eks­perci, któ­rzy udzie­lają porad. To wszystko wyróż­nia Leasing Kosza­lin jest ich domeną. Aby się prze­ko­nać wystar­czy skon­tak­to­wać się tele­fo­nicz­nie lub można rów­nież bez­po­śred­nio udać do pla­cówki.

 

Adres: Ul. Zwy­cię­stwa 10/2

 

tele­fon: 600 111 551, 75 033 Kosza­lin.

 

Pod­su­mo­wu­jąc.

 

Leasing Kosza­lin zapra­sza oraz zachęca do kon­taktu wszyst­kich przed­się­bior­ców zarówno małych jak i śred­nich firm. Leasing Kosza­lin posiada sze­roki wachlarz pro­jek­tów: leasing samo­chodu, leasing bez bik oraz wiele innych jak Getin leasing. Wszyst­kie powyż­sze pro­jekty posiada w swo­jej ofer­cie Leasing Kosza­lin. Nie muszą się rów­nież mar­twić osoby, które są zadłu­żone ponie­waż ist­nieje leasing bez bik.

 

Doradca Leasin­gowy.

 

Leasing Kosza­lin.

 

Zapra­sza do współ­pracy wszyst­kie osoby, które lubią kon­takt z ludźmi oraz inte­re­sują się zagad­nie­niami z zakresu finan­sów. Każda z takich osób ma moż­li­wość skorzy­sta­nia z atrak­cyj­nej oferty współ­pracy. Aby zostać agen­tem kre­dytowym wystar­czy pod­pi­sać umowę. Agent kre­dytowy jest mię­dzy innymi odpo­wie­dzialny za roz­po­wszech­nia­nie usług pośród osób ze swo­jego oto­cze­nia. Jeżeli agent się odpo­wied­nio zaan­ga­żuje w wyko­ny­wa­nie swo­jej pacy przy jed­nej trans­ak­cji może zaro­bić nawet 26 000 tysięcy zło­tych. Posiada już 13 tysięcy zado­wo­lo­nych agen­tów. Każdy z agen­tów ma zawsze wypła­coną gotówkę na czas. Każdy agent ma rów­nież zapew­nione wspar­cie tech­niczne oraz mery­to­ryczne. Dzięki agen­tom jest roz­po­wszech­niana usługa leasingu oraz inne pro­dukty finan­sowe, któ­rych pośred­nic­twem zaj­muje się Kre­dytum.pl. W ofe­ro­wa­nych pro­duk­tach finan­sowych można mię­dzy innymi zna­leźć kre­dyty oraz pożyczki. Oferta obej­muje 11 ban­ków oraz 15 firm ban­ko­wych, któ­rych pro­dukty są dostępne w jed­nym miej­scu zarówno w sta­cjo­nar­nej pla­cówce jak i za pośred­nic­twem poje­dyn­czego agenta.

 

Do obo­wiąz­ków agenta współ­pra­cu­ją­cego należy przede wszyst­kim wyszu­ki­wa­nie nowych klien­tów, po czym gdy już uda im się ich odna­leźć muszą przed­sta­wić im oferty oraz ini­cjo­wać pro­ces kre­dytowy dla nich. Z oferty agenta kre­dytowego mogą sko­rzy­stać osoby bez­ro­botne poszu­ku­jące pracy na cały etat oraz takie, które nie muszą rezy­gno­wać ze swo­jej dotych­cza­so­wej pracy a trak­to­wać mogą ją jako dodat­kową pracę i dodat­kowe źró­dło dochodu. Nawet dla takich osób, które posia­dają stałą pracę, mogą wykorzy­stać kon­takty ze swo­jej dotych­cza­so­wej pracy ofe­ru­jąc im usługi. Agenci kre­dytowi nie mają narzu­ca­nych żad­nych pla­nów sprze­da­żo­wych, dzięki czemu nie ma tutaj żad­nej pre­sji sprze­da­żo­wej, pracę tą można wyko­ny­wać w spo­kojne atmos­fe­rze. Kre­dytum.pl zapew­nia swoim agen­tom bez­płatną pomoc. Polega ona na tym, że Kre­dytum.pl two­rzy dla nich spe­cjalną stronę inter­ne­tową, która będzie umoż­li­wiała sku­teczną pro­mo­cję. Każdy agent ma zapew­nione rów­nież ulotki, które mają pomóc każ­demu agen­towi z osobna w pro­mo­wa­niu sie­bie w mie­ście zamiesz­ka­nia. Każdy agent mobilny dzięki tej pracy może liczyć na sze­reg korzy­ści. Mię­dzy innymi do tych korzy­ści należy to, że każdy agent mobilny sam ustala swój czas pracy może pra­co­wać kiedy chce i kiedy mu jest wygod­nie oprócz tego nikt nie narzuca agen­towi, gdzie ma wyko­ny­wać swoją pracę. Wyso­kość zarob­ków rów­nież zależy od agenta. Oczy­wi­ście im wię­cej uda mu się prze­pro­wa­dzić trans­ak­cji tym jego pro­wi­zja będzie wyż­sza. Wszyst­kie pro­wi­zje są z góry usta­lane przez Kre­dytum.pl. Każdy agent dzięki platfor­mie inter­ne­to­wej ma moż­li­wość pod­li­cze­nia pro­wi­zji. Plat­forma inter­ne­towa została spe­cjal­nie stwo­rzona dla agen­tów, któ­rzy współ­pra­cują z Kre­dytum.pl Pozwala ona agen­tom na dostęp do wszyst­kich jego trans­ak­cji oraz agent ma moż­li­wość zarzą­dza­nia klien­tami oraz sprze­da­żami. Kolej­nym plu­sem tej plat­formy jest to, że zapew­nia ona poukła­dany sys­tem sprze­daży, dzięki któ­remu agent nie potrze­buje oso­bi­stej sekre­tarki lub księ­go­wej. Kre­dytum.pl nie wymaga od agen­tów kre­dytowych ani odpo­wied­niego wykształ­ce­nia np. magi­stra eko­no­mii ani żad­nych kwa­li­fi­ka­cji, ponie­waż to oni zaj­mują się zapew­nie­niem odpo­wied­nich szko­leń, które mają na celu odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie agenta by mógł jak naj­le­piej wyko­ny­wać swoją pracę. Każdy agent może liczyć na pomoc doświad­czo­nych eks­per­tów. Mogą rów­nież liczyć na wspar­cie tech­niczne oraz pro­mo­cyjne.

 

Kre­dytum.pl zapra­sza do współ­pracy wszyst­kich tych, któ­rzy są zain­te­re­so­wani współ­pracą z Kre­dytum.pl Aby dołą­czyć do zespołu, który liczy już 13 tysięcy agen­tów kre­dytowych wystar­czy wypeł­nić wnio­sek, który znaj­duje się na stro­nie inter­ne­to­wej.

 

Oferta dla firm leasin­go­wych i ban­ków.

 

Spółka Kre­dytum.pl należy do uzna­nej marki na rynku pośred­nic­twa kre­dytowego. Spółka ta została doce­niona w jaki spo­sób? Osią­gnię­cia tej spółki zostały doce­nione w ogól­no­pol­skim Kon­su­menc­kim Kon­kur­sie Jako­ści ?Naj­lep­sze w Pol­sce? przy­zna­jąc spółce cer­ty­fi­kat ? Naj­lep­sze w Pol­sce?. Nie stoją w miej­scu ale cały czas się roz­wi­jają i posze­rzają swoją ofertę to wła­śnie dzięki temu posia­dają tak wysoką pozy­cję. Swoją ofertę posze­rzają o nowe roz­wią­za­nia finan­sowe. Kre­dytum.pl zain­te­re­so­wane jest pod­ję­ciem współ­pracy z innymi nowymi part­ne­rami i bran­żami. Są w sta­nie pod­jąć współ­pracę z wszyst­kimi bran­żami, któ­rych usługi będą mogli udo­stęp­niać za pomocą kana­łów dys­try­bu­cyj­nych do któ­rych należą: call cen­ter, agenci mobilni oraz strony inter­ne­towe.

 

Agenci mobilni ? praca ich polega na zdo­by­wa­niu nowych klien­tów lub korzy­sta­nie już ze swo­ich zna­jo­mo­ści, któ­rym przed­sta­wiają pro­dukty oraz usługi Kre­dytum.pl oraz part­ne­rów współ­pra­cujących. W chwili obec­nej liczba agen­tów wynosi już 13 tysięcy.

 

Strony inter­ne­towe ? jest to jeden z naj­lep­szych spo­so­bów pro­mo­cji pro­duk­tów i usług Kre­dytum.pl oraz branż współ­pra­cujących pośród inter­nau­tów. Strony inter­ne­towe roz­po­czynają rów­nież całą pro­ce­durę kre­dy­tową. Kre­dytum.pl posiada już 2000 stron, a nad ich moder­ni­za­cją cały czas pra­cują pro­gra­mi­ści oraz copyw­ri­te­rzy. Strony inter­ne­towe dają zapew­niają sze­roki rynek zbytu pro­duk­tów Kre­dytum. pl.

 

Call cen­ter ? jest to sieć pla­có­wek, w któ­rych pra­cują tele ? doradcy. Praca ich polega na codzien­nym kon­tak­cie z set­kami osób w całym kraju. Kanał ten umoż­li­wia roz­po­wszech­nia­nie wszel­kiego rodzaju usług oraz pro­duk­tów mię­dzy innymi takie jak: kre­dyty, pożyczki, leasing, abo­na­ment komór­kowy oraz ubez­pie­cze­nia. Pra­cow­nicy tych pla­có­wek są odpo­wied­nio prze­szko­leni oraz posia­dają nie­zbędne kwa­li­fi­ka­cje. Cha­rak­te­ry­zują się rów­nież dłu­go­let­nim sta­żem pracy.

 

Kre­dytum.pl zachęca do współ­pracy, ponie­waż wła­śnie za pomocą powyż­szych kana­łów dys­try­bu­cyj­nych są w sta­nie sprze­da­wać pro­dukty przed­się­biorstw, które zde­cy­do­wały się na współ­pracę. Nie są zamknięci tylko i wyłącz­nie na branżę finan­sową wręcz prze­ciw­nie chcą się roz­wi­jać. Dla­tego też zain­te­re­so­wani są współ­pracą z bran­żami: ener­ge­tycz­nymi, tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nymi, rekla­mo­wymi, ubez­pie­cze­nio­wymi, moto­ry­za­cyj­nymi, han­dlo­wymi i innymi. Wszystko zależy od warun­ków umowy. Kre­dytum.pl gwa­ran­tuje, że prze­my­śli każde roz­wią­za­nie i odpo­wie na nie tak szybko jak tylko się da. Żadne z nich nie zosta­nie zlek­ce­wa­żone. Są gotowi na to by stwo­rzyć nowe kanały dys­try­bu­cyjne. Kre­dytum.pl two­rzą już mię­dzy innymi apli­ka­cje mobilne które umoż­li­wiają zacią­ga­nie zobo­wią­zań finan­sowych dosłow­nie na wycią­gnię­cie ręki. Kre­dytum.pl zapew­nia nie tylko finanse ale rów­nież nowo­cze­sną tech­no­lo­gie. Dla­tego też są prze­ko­nani, że współ­praca z nimi daje atrak­cyjną ofertę dla każ­dego, nowo­cze­snego przed­się­biorstwa.

 

Każdy kto jest zain­te­re­so­wany pod­ję­ciem współ­pracy z Kre­dytum.pl wystar­czy wypeł­nić for­mu­larz, który znaj­duje się na stro­nie inter­ne­to­wej. Po czym należy cze­kać na tele­fon od kon­sul­tanta, który będzie się kon­taktował ze spe­cjal­nie przy­go­to­waną ofertą. Każdy klient jest trak­to­wany indy­wi­du­al­nie dla­tego też ist­nieje moż­li­wość prze­dys­ku­to­wa­nia wszyst­kich warun­ków oraz dopa­so­wa­nie ich w taki spo­sób aby każdy był zado­wo­lony.

 

Kon­takt:

 

Kre­dytum.pl Spółka Akcyjna

 

Ul. Kosza­liń­ska 31/4

 

78-100 Koło­brzeg

 

tel: 814 400 001

 

e-mail: agen­t@kre­dy­tum. pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.