Sta­ty­styki poka­zują, że już ponad 60% przed­się­bior­ców korzy­sta z oferty leasin­go­wej jeżeli zamie­rza zmie­nić flotę samo­cho­dową lub lub gdy potrze­bują dodat­ko­wego lub kolej­nego samo­chodu. Leasing staje się coraz to bar­dziej popu­lar­nym roz­wią­za­niem. Coraz czę­ściej wła­śnie z opcji leasingu korzy­stają przed­się­biorcy, na bok odcho­dzi kupo­wa­nie samo­chodu za gotówkę lub wzię­cie kre­dytu gotów­ko­wego. Dla­czego coraz czę­ściej ludzie korzy­stają z leasingu?

Leasing samo­chodu cię­ża­ro­wego

Dla­tego, że wie­dza na ten temat jest coraz bar­dziej roz­po­wszech­niona i dostępna. Kon­su­ment jest dosko­nale poin­for­mo­wa­nych o wszel­kich kro­kach i dzia­ła­niach i to przed pod­ję­ciem osta­tecz­nej decy­zji. Kie­dyś wie­dza ta była znacz­nie ogra­ni­czona. W dzi­siej­szych cza­sach czło­wiek ma przede wszyst­kim dostęp do inter­netu, który daje moż­li­wość poten­cjal­nemu klien­towi moż­li­wość porów­na­nia ofert i wybra­nia dla sie­bie jak najbar­dziej korzyst­niej­szej takiej, która będzie speł­niała jego potrzeby i wyma­ga­nia. Od kilku lat zmie­nia się dostęp­ność do kre­dytów, co zwięk­sza ilość osób, które decy­dują się na ofertę leasingu. Decy­zje o przy­zna­niu kre­dytu na samo­chód są coraz bar­dziej kate­go­ryczne i wyma­gane jest, aby poten­cjalny klient speł­niał sze­reg wyma­gań oraz aspek­tów w szcze­gól­no­ści w przy­padku firmy. Czę­sto na temat leasingu wypo­wia­dają się ludzie dla któ­rych kie­dyś leasing nie był dostępny. Na szczę­ście to już prze­szłość w obec­nych cza­sach więk­szość osób podej­muje wła­śnie ten krok, który doty­czy leasingu, ponie­waż dostępny jest mię­dzy innymi leasing samo­cho­dów cię­ża­ro­wych, który daje moż­li­wość roz­woju wielu fir­mom. Czę­sto waśnie bywa tak, że wiele firm bez odpo­wied­nich samo­cho­dów cię­ża­ro­wych nie była by w sta­nie pra­wi­dłowo funk­cjo­no­wać. Osoby, które miały moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z leasingu samo­cho­dów cię­ża­ro­wych wyra­żają same pozy­tywne opi­nie. Dzięki czemu leasing wyróż­nia się, a popu­lar­ność kre­dytów staje się coraz to mniej­sza. Krótko mówiąc leasing staje się coraz to bar­dziej przy­ja­zny dla klienta niż kre­dyt. Leasing staje się naj­lep­szą opcją na inwe­sty­cje w szcze­gól­no­ści dla przy­szłych poten­cjalnych klien­tów. Na pol­skim rynku wzro­sła rów­nież liczba firm, które ofe­rują przed­się­bior­com i oso­bom pry­wat­nym formę leasingu.

 

Obec­nie więk­szość ofert leasingu w Pol­sce zawie­rane jest przez osoby repre­zen­tu­jące spółki róż­nego typu oraz przed­sta­wi­cieli firm. Dużą popu­lar­ność zyskał leasing na samo­chody cię­ża­rowe a dla­czego? Ponie­waż samo­chody cię­ża­rowe to naprawdę ogromny koszt zakupu w szcze­gól­no­ści jeżeli firma jest zain­te­re­so­wana bar­dziej zna­nymi mar­kami samo­cho­dów np. takich jak Renault Trucks. Marka ta należy do bar­dzo popu­lar­nych cię­ża­ró­wek oraz są cenione na całym świe­cie i sta­no­wią dużą część samo­cho­dów cię­ża­ro­wych. Są one rów­nież bar­dzo czę­sto wybie­rane w opcji leasingu. Zazwy­czaj jest tak, że każda oferta leasingu przed­sta­wia klien­towi sze­roki wybór ofe­ro­wa­nych na rynku samo­cho­dów zazwy­czaj nie ma tutaj ogra­ni­czeń. Nikt nie narzuca klien­towi jaką markę ma wybrać i zaku­pić. Każdy klient ma dowolny wybór i rękę. Ma moż­li­wość wyboru takiej marki, która najbar­dziej będzie speł­niała jego ocze­ki­wa­nia. Oprócz tego, że klient cał­ko­wi­cie sam może doko­nać wyboru danej marki to rów­nież klient może wybrać czy samo­chód chce wziąć w umowę leasin­gową z dru­giej ręki czyli samo­chód uży­wany czy też chce żeby to był samo­chód cał­ko­wi­cie nowy. Nie ma rów­nież zazwy­czaj zna­cze­nia jaki jest kraj pocho­dze­nia danego samo­chodu. Pro­fe­sjo­nalna firma leasin­gowa jest w sta­nie zając się wszyst­kimi for­mal­no­ściami i jest w sta­nie spro­wa­dzić samo­chód do kraju. Obec­nie leasing samo­chodu cię­ża­ro­wego czę­sto ofe­ruje także dużo mniej­szą ilość wyma­ga­nych doku­men­tów, które są potrzebne do pozy­tywnego roz­pa­trze­nia wnio­sku i nawią­za­nie umowy leasin­go­wej.

 

Leasing samo­chodu cię­ża­ro­wego pozwala rów­nież na ogra­ni­cze­nie wkładu wła­snego. Wkład wła­sny jest o wiele wyż­szy w przy­padku zwy­kłego kre­dytu na zakup samo­chodu. Nie trzeba też od razu inwe­sto­wać spo­rych czę­ści fir­mo­wych fun­du­szy, opła­camy jedy­nie co mie­sięczną ratą o któ­rej jest mowa w danej umo­wie leasin­go­wej. Jeżeli leasin­go­dawca zastrzeże sobie w umo­wie, że po upły­nię­ciu okre­ślo­nego czasu dzier­żawy samo­chodu oczy­wi­ście może zde­cy­do­wać się na wyku­pie­nie samo­chodu, który był do tej pory użyt­ko­wany za wyzna­czoną cenę. Nie jest to oczy­wi­ście narzu­cone, że musi to zro­bić. Mamy do wyboru dwie opcje a mia­no­wi­cie zarówno możemy zre­zy­gno­wać z oferty leasin­go­wej lub oczy­wi­ście możemy pod­jąć dal­szą współ­pracę poprzez pod­pi­sa­nie kolej­nej umowy na nowo wybrany samo­chód cię­ża­rowy. Umowa mię­dzy klien­tem a leasin­go­dawcą zawiera bar­dzo ważne aspekty o któ­rych warto wie­dzieć. To zna­czy jeżeli poja­wią się jakie­kol­wiek usterki, które powstały w wyniku eks­plo­ata­cji pojazdu kto zaj­muje się ich usu­nię­ciem? Zazwy­czaj zaj­muje się nimi leasin­go­biorca, ale jeżeli eks­perci stwier­dzą, że powstały one w wyniku nie­do­pa­trze­nia przez klienta lub jeżeli użyt­ko­wał on pojazd w nie­wła­ściwy spo­sób to w takim przy­padku naprawa należy do klienta. Bywa tak, że może to dopro­wa­dzić do natych­mia­sto­wego wypo­wie­dze­nia umowy.

 

Samo­chód cię­ża­rowy Renault Trucks model T z 2013 roku jest uznany za model za jeden z naj­lep­szych mode­lów, który został wypusz­czony w ostat­nich latach na rynek samo­cho­dów cię­ża­ro­wych. Samo­chód ten jest przy­sto­so­wany do pracy w róż­nym kli­ma­cie oraz o zmien­nym tere­nie. Posiada on nastę­pu­jące para­me­try: wypo­sa­żony jest w sil­nik TDI 11 oraz TDI 13, który speł­nia normę emi­sji spa­lin Euro 6, posiada auto­ma­tyczną skrzy­nię bie­gów o naj­now­szej gene­ra­cji. Wypo­sa­żony jest rów­nież w pompę, która wspo­maga układ kie­row­ni­czy. Pojem­ność baku to bli­sko 1500 litrów. Posiada rów­nież wiele innych udo­god­nień oraz nowo­cze­snych tech­no­lo­gicz­nie mecha­ni­zmów. Obec­nie model ten kosz­tuje około 500 tysięcy zło­tych. Przy takiej cenie wkład wła­sny wyno­siłby 15%, a umowa leasin­gowa obo­wią­zy­wała by na 60 mie­sięcy czyli było by to równe 5 lat. Mie­sięczna rata to nie całe 10 tysięcy zło­tych.

 

Oczy­wi­ście jest to tylko jeden z przy­kładów. Każda oferta leasingu różni się od sie­bie. Poka­zuje ona jedy­nie walory oraz koszta. W celu uzy­ska­nia więk­szej ilo­ści infor­ma­cji wystar­czy skon­tak­to­wać się z kon­sul­tan­tem na temat bie­żą­cej oferty a roz­wieje wszel­kie wąt­pli­wo­ści oraz odpo­wie na wszyst­kie pyta­nia. Wszel­kie infor­ma­cje na temat leasingu znaj­dują się rów­nież na stro­nach inter­ne­to­wych. Można porów­nać oferty. Można oczy­wi­ście kon­tak­to­wać się tele­fonicznie z kon­sul­tantami.

 

Posta­ram się teraz przed­sta­wić kilka samo­cho­dów cię­ża­ro­wych o kon­kret­nych mar­kach, które warto wziąć w leasing.

 

Cię­ża­rówka Man.

 

Cię­ża­rówka Man jest to jeden z najbar­dziej popu­lar­nych samo­cho­dów na tra­sach kra­jo­wych oraz zagra­nicz­nych. Należy do aut wytrzy­ma­łych. Bar­dzo czę­sto wła­ści­ciele firm trans­portowych biorą ją do swo­jej floty. Głów­nie cię­ża­rówka Man jest brana przez wła­ści­cieli, któ­rzy pro­wa­dzą swoje firmy na poważ­nie oraz bar­dzo rze­tel­nie.

 

Jedną z najbar­dziej pole­ca­nych form wspar­cia przed­się­biorcy jest leasing. Leasing daje wiele moż­li­wo­ści oraz korzy­ści przed­się­biorcy, który pla­nuje zakup samo­chodu cię­ża­ro­wego. Przed­się­biorca ma moż­li­wość zakupu zupeł­nie nowych samo­cho­dów cię­ża­ro­wych Man. For­mal­no­ści są ogra­ni­czone do mini­mum, dzięki czemu nie trzeba tra­cić swo­jego cen­nego czasu np. sto­jąc w dłu­gich kolej­kach w urzę­dach. Aby przed­się­biorca mógł się sta­rać o leasing samo­chodu cię­ża­ro­wego Man wystar­czy, że złoży wnio­sek na stro­nie inter­ne­towej www. leasing­pol­ski. net, po czym powi­nien cze­kać na wia­do­mość ze strony kon­sul­tanta. Decy­zję klient otrzyma już w 15 minut także bły­ska­wicz­nie. Bar­dzo korzystne dla klienta jest rów­nież to, że w przy­padku leasingu samo­chodu cię­ża­ro­wego klient nie musi mieć czy­stej histo­rii w BIK i KRD. Strona www. leasing­pol­ski. net pozwala klien­towi na to, że sam może sobie spraw­dzić wyso­kość oraz ilość rat jesz­cze przed pod­ję­ciem decy­zji. Pozwala to na prze­ana­li­zo­wa­nie swo­ich wydat­ków oraz wyso­kość wkładu wła­snego. Klient może zaku­pić zarówno cię­ża­rówki Man zupeł­nie nowe jak i uży­wane.

 

Warunki nie­zbędne by zaku­pić cię­ża­rówkę Man dzięki leasingu samo­chodu cię­ża­ro­wego.

 

Leasing samo­chodu cię­ża­ro­wego nie wiąże się z ogromną ilo­ścią zbęd­nych for­mal­no­ści. Zazwy­czaj leasing udzie­lany jest w pro­stej pro­ce­du­rze. Nie jest tutaj rów­nież badana zdol­ność kre­dytowa. Potrzebny jest wyłącz­nie:

 

? doku­menty uzy­skane przy reje­stra­cji firmy (wpis do KRS, infor­ma­cja o nada­niu REGON, NIP lub elek­tro­niczne potwier­dze­nie zało­że­nia dzia­łal­no­ści.

 

? dowód oso­bi­sty przed­sta­wi­ciela firmy (jeśli wła­ści­ciel jest w związku mał­żeń­skim potrzebne jest rów­nież sta­wien­nc­two mał­żonka i jego dowód oso­bi­sty, oczy­wi­ście w przy­padku wspól­noty mająt­ko­wej.

 

? Jeżeli samo­chody cię­ża­rowe są nieco droż­sze pro­ce­dura ta się zmie­nia. W takiej sytu­acji wyma­gane jest przed­sta­wie­nie doku­mentu, który potwier­dzi dochód za rok ubie­gły oraz oświad­cze­nie o docho­dach w roku obec­nym. Rzadko ale zda­rza się cza­sami, że jest wyma­gane zaświad­cze­nie z ZUS i US.

 

Przy leasingu samo­chodu cię­ża­ro­wego Man należy posia­dać swój wkład wła­sny, który wynosi od 4% do 10%.

 

Aby można było sta­rać się o cię­ża­rówkę Man w leasingu wystar­czy, że firma będzie dzia­łała jeden dzień.

 

W zależ­no­ści od rodzaju leasingu jego okres może być mię­dzy 36 a 60 mie­sią­cami.

 

 

 

Mer­ce­des Benz

 

Należy on rów­nież do marek samo­cho­dów cię­ża­ro­wych. Dosko­nale pro­wa­dzą się na dro­dze i są wyko­rzy­sty­wane do róż­nych celów. Firma ta posiada w swo­jej ofer­cie samo­chody do trans­portu dale­ko­bież­nego, dys­try­bu­cyjnego oraz budow­la­nego. Marka ta zapew­nia pełen kom­fort oraz bez­pie­czeń­stwo.

 

Samo­chody Mer­ce­des benz.

 

W trans­por­cie dale­ko­bież­nym wyróż­niane są cię­ża­rówki takie jak: cię­ża­rówka Actors, Actors SLT,

 

W trans­por­cie dys­try­bu­cyj­nym wyróż­niana jest cię­ża­rówka Atego, Antos. oraz Eco­nic.

 

W trans­por­cie budow­la­nym wyróż­niany jest oczy­wi­ście Mer­ce­des Benz oraz Arcos.

 

SCANIA

 

Dla­czego przed­się­biorcy najczę­ściej biorą w leasing samo­chód cię­ża­rowy SCANIA?

 

Przede wszyst­kim, dla­tego że jest to Szwedzka firma. Zaj­mu­jąca się pro­duk­cją pojaz­dów użyt­ko­wych oraz sil­ni­ków wyso­ko­pręż­nych. Przed­się­biorcy wybie­rają leasing samo­cho­dów cię­ża­ro­wych SCANIA, ponie­waż posia­dają wysoki wybór samo­cho­dów i dla­tego też dzięki ogrom­nemu wybo­rowi samo­chody z tej firmy są najczę­ściej kupo­wane bądź brane w leasing. Samo­chody cię­ża­rowe SCANIA wyróż­nia rów­nież to, że posia­dają wytrzy­małe sil­niki i mają do wyboru cztery poziomy mocy 500, 560, 620 i 730 KM. Oprócz tego posia­dają także 730 ? konną jed­nostkę napę­dową, która podnosi wydaj­ność pojaz­dów o dużej ładow­no­ści. Także jak widać SCANIA posiada wiele zalet wyróż­niających się w tle innych marek samo­cho­dów cię­ża­ro­wych.

 

DAF

 

Cię­ża­rówka ta jest pro­du­ko­wana przez Holen­der­ską firmę i to w róż­no­rod­nych warian­tach. Samo­chód cię­ża­rowy Daf w serii XF jest przy­sto­so­wany do trans­portu dłu­go­dy­stan­so­wego. Seria CF nato­miast jest przy­sto­so­wana do tras śred­nio­dy­stan­so­wych a w przy­padku serii LF naj­le­piej odnaj­duje się w trans­por­cie miej­skim lub na tra­sach krót­kich. Pojazdy te spraw­dzają się w fir­mach trans­portowych w całej Pol­sce. Do naj­po­pu­lar­niej­szych należą pojazdy uży­wane, które można kupić za naprawdę przy­stępną cenę.

 

Cię­ża­rówka DAF jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób, które są wła­ści­cielem firmy trans­por­to­wej oraz działa na tra­sach mię­dzynarodowych. Rozwią­za­nie to jest prze­zna­czone rów­nież do osób, które chcą dopiero roz­po­cząć dzia­łal­ność. Klient nie musi się już zasta­na­wiać jak uzy­skać ją dla sie­bie wystar­czy, że wej­dzie na stronę www. leasing­pol­ski. net, która posiada atrak­cyjne oferty. Strona ta pozwala na spraw­dze­nie wyso­ko­ści rat oraz jak długo będziemy je spła­cać. Kolejną czyn­no­ścią to zło­że­nie wnio­sku online i cze­ka­nie na tele­fon od kon­sul­tanta. Nie ma tutaj żad­nych zbęd­nych for­mal­no­ści. Nawet jeżeli klient posiada histo­rię w BIK i KRD nie musi się o nic mar­twić ponie­waż nie wyklu­cza go z moż­li­wo­ści wzię­cia leasingu.

 

Renault Trucks.

 

Jakie korzy­ści posiada cię­ża­rówka Truc­kas i do kogo jest skie­ro­wana? Przede wszyst­kim do przed­się­bior­ców, któ­rzy posia­dają firmy trans­portowe oraz budow­lane, ponie­waż takie osoby dosko­nale zdają sobie sprawę, że warto posia­dać samo­chody sprawne tech­niczne i nie­za­wodne bo tylko takie samo­chody mogą przy­nieść fir­mie zysk. Cię­ża­rówka firmy Trucks jest pro­duk­cją fran­cu­skiej firmy. Cię­ża­rówka ta posiada model cię­ża­rówki A ACCESS. Model ten ukie­run­ko­wany jest na trans­port dys­try­bu­cyjny. Dzięki temu, że posiada 17 roz­sta­wów osi może być on dosto­so­wany do każ­dej branży. Bez pro­blemu można zro­bić z tego modelu śmie­ciarkę, pojazd kurier­ski czy chłod­nię. Dzięki temu że posiada nie wiel­kie gaba­ryty bez pro­blemu mie­ści się w wąskie uliczki mia­sta oraz manew­ro­wa­nie jest przy­ja­zne dla kie­rowcy. Osiada rów­nież elek­tryczną regu­la­cję reflek­to­rów, które polep­szają widocz­ność na przy­kład pod­czas jazdy w nocy. Posia­dają sil­niki naj­now­szej gene­ra­cji Euro 6, o ogra­ni­czonej emi­sji spa­lin oraz eko­no­micz­nym zuży­ciu paliwa.

 

Volvo.

 

Jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych pro­du­cen­tów samo­cho­dów cię­ża­ro­wych zarówno w Pol­sce jak i na świe­cie jest Volvo Trucks Cor­po­ra­tion, zaj­muje się ona pro­duk­cją samo­cho­dów cię­ża­ro­wych marki volvo. Cię­ża­rówka ta należy do jed­nej z naj­droż­szych tego typu samo­cho­dów. Na wysoki koszt cię­ża­ró­wek Volvo wpływa mię­dzy innymi: koszt jego utrzy­ma­nia czyli mię­dzy innymi ser­wis mecha­niczny oraz ewen­tu­al­nych czę­ści, które zali­czają się do tych, które należy okre­sowo wymie­niać. Dla­tego też na bar­dzo wyso­kie koszta zakupu tej cię­ża­rówki wiele osób decy­duje się na leasing samo­cho­dów cię­ża­ro­wych. Nie kupują już tych samo­cho­dów ani za gotówkę ani nie są zain­te­re­so­wani wzię­ciem kre­dytu.

 

Oto kilka marek samo­cho­dów cię­ża­ro­wych, któ­rych klienci mogą wziąć w leasing samo­cho­dów cię­ża­ro­wych. Wszyst­kie infor­ma­cje na temat leasingu klient znaj­dzie na stro­nie inter­ne­towej. Wystar­czy, że wypełni wnio­sek i poczeka na tele­fon od kon­sul­tanta w celu dobra­nia jak najkorzyst­niej­szej oferty. Leasing Pol­ski posiada róż­nego rodzaju leasing mię­dzy innymi ope­ra­cyjny, finan­sowy, zwrotny i inne Na pewno każdy znaj­dzie coś dla sie­bie.

 

 

 

 

One thought on “Leasing samochodów ciężarowych oferta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *