Zacznę od pod­sta­wo­wych infor­ma­cji na temat leasingu. To zna­czy co to jest leasing, jakie ma korzy­ści itp. po czym przejdę do wyja­śnie­nia kwe­stii samego leasingu zwrot­nego.

Leasing zwrotny

 

W umo­wie leasin­go­wej leasin­go­dawca prze­pi­suje na leasin­go­biorcę prawo do korzy­sta­nia z okre­ślo­nego przedmiotu, w zamian za usta­lane raty, na okre­ślony w umo­wie czas.

Cała pro­ce­dura, doty­cząca leasingu trwa naprawdę krótko, ponie­waż zale­d­wie od 2 do 7 dni robo­czych. Cała pro­ce­dura trwa od momentu pod­pi­sa­nia umowy do otrzy­ma­nia przedmiotu, któ­rego one doty­czą. Bywają sytu­acje, z któ­rymi należy się rów­nież liczyć, że trans­ak­cje oka­zują się dużo bar­dziej skom­pli­ko­wane niż by się miało to wyda­wać, przez co cała pro­ce­dura może się wydłu­żyć. Trans­ak­cje doty­czą róż­nego rodzaju sprzę­tów. Doty­czą one zarówno przedmio­tów o dużej war­to­ści jak i przedmio­tów, które doty­czą nie­ty­po­wego sprzętu.

Leasing posiada bar­dzo wiele korzy­ści. Jedną z naj­bar­dziej korzyst­nych dla klienta jest to, że klient oprócz pod­sta­wo­wych korzy­ści ma rów­nież moż­li­wość posia­da­nia ulg podat­ko­wych.

Bar­dzo dużym udo­god­nie­niem jest to, że klient ma moż­li­wość wzię­cia w leasing nie tylko nowy sprzęt ale rów­nież uży­wany. Pozwala to na wybór klien­towi takiej rze­czy, która jest jak naj­bar­dziej potrzebna.

Pod­czas trwa­nia umowy wła­ści­cie­lem przedmiotu jest leasin­go­dawca. W sytu­acji, gdy doj­dzie do zakoń­cze­nia umowy i wszyst­kie raty zostaną spła­cone przez leasin­go­biorcę to może on jak naj­bar­dziej wyku­pić ten przedmiot za niską cenę, która została okre­ślona w umo­wie. Przez cały ten czas trwa­nia umowy, leasin­go­biorca jest jedyną osobą, która ma dostęp do użyt­ko­wa­nia przedmiotu, nikt inny, żadne osoby trze­cie nie mają do tego dostępu.

Leasing w prze­ci­wień­stwie do kre­dytu pozwala na zdo­by­cie np. samo­chodu do firmy. Obecne czasy są cięż­kie i trudne, dla­tego też nie zawsze każ­dego jest stać na zakup nowego samo­chodu. Osoby, które są zain­te­re­so­wane kup­nem nowego samo­chodu nie dość, że nie posia­dają odpo­wied­niej gotówki do tego by od tak wyjąć i zapła­cić oraz rów­nież nie chcą korzy­stać z kre­dy­tów w ban­kach. A co za tym idzie leasing jest naj­czę­ściej wybie­rana formą wśród klien­tów. Leasing jest to umowa, która jest regu­lo­wana przez kodeks cywilny. Polega ona na prze­ka­za­niu okre­ślo­nej rze­czy w użyt­ko­wa­nie innemu podmio­towi w zamian za usta­lane raty leasin­gowe czyli opłaty, są one podobne do rat kre­dy­to­wych.

Leasing daje moż­li­wość sfi­nan­so­wa­nia wiele róż­nych rze­czy. Klient oprócz tego, że może wziąć w leasing samo­chody to rów­nież wiele innych maszyn i urzą­dzeń a mia­no­wi­cie: sprzęt spe­cja­li­styczny, sprzęt biu­rowy, maszyny rol­ni­cze oraz wiele innych.

W przy­padku, gdy poja­wią się jakie­kol­wiek pro­blemy ze spłatą rat leasin­go­wych przez leasin­go­biorcę powi­nien się nie­zwłocz­nie skon­tak­to­wać w tej spra­wie. Nie zawsze musi to od razu ozna­czać kło­poty. Leasing to umowa cywilna, któ­rej regu­la­cje pozwa­lają na ela­styczną formę. Nato­miast jeżeli doj­dzie do tego, że klient dopro­wa­dzi do nie­spła­ce­nia kolej­nych rat leasingu, leasin­go­biorca powi­nien poroz­ma­wiać z leasin­go­dawcą zanim doj­dzie do zwłoki w spła­cie.

Oto kilka pod­sta­wo­wych infor­ma­cji na temat leasingu. Przed­sta­wię teraz kon­kretny rodzaj leasingu a mia­no­wi­cie leasing zwrotny.

Leasing Pol­ska w ofer­cie leasing zwrotny.

Leasing Pol­ska ofe­ruje różne rodzaje leasingu, mię­dzy innymi w swo­jej ofer­cie posiada leasing zwrotny. Dzięki leasin­gowi zwrot­nemu zamro­żony kapi­tał klienta będzie cią­gle do jego dys­po­zy­cji.

 

Na czym polega leasing zwrotny?

Leasing zwrotny polega głów­nie na sprze­daży przedmiotu fir­mie leasin­gu­ją­cej, po czym nastę­puje otrzy­ma­nie od nich pie­nię­dzy za przedmiot. Takie roz­wią­za­nie pozwala na to, że gotówka jest cały czas w obro­cie. Leasing Pol­ska daje rów­nież inne korzy­ści doty­czące leasingu zwrot­nego. Przy umo­wie Leasing Pol­ska klient mimo sprze­daży ma moż­li­wość korzy­sta­nia z przedmiotu przez cały okres trwa­nia umowy leasin­go­wej. Są to podwójne korzy­ści dla firm mają­cych pro­blemy finan­sowe szcze­gól­nie leasing bez bik. Dzięki ofer­cie Leasing Pol­ska w ofer­cie leasing zwrotny gdy klient potrze­buje samo­chodu oso­bo­wego lub cię­ża­ro­wego przy pod­pi­sa­niu umowy leasin­go­wej może sprze­dać dany samo­chód ich fir­mie, a pod­czas trwa­nia leasingu klient jak naj­bar­dziej ma moż­li­wość jego użyt­ko­wa­nia. Także jak widać Leasing Pol­ska posiada dosko­nałą ofertę dla wszyst­kich tych, któ­rzy są zain­te­re­so­wani leasin­giem. Leasing Pol­ska to przede wszyst­kim przy­szłość Pol­skich firm, daje im ogromne moż­li­wo­ści roz­woju.

 

Leasing zwrotny posiada ogromną ilość korzy­ści. Przede wszyst­kim dzięki niemu przed­się­biorca ma wiele moż­li­wo­ści, nie musi już ani on ani jego firma stać w miej­scu mogą iść do przodu poprzez roz­wój. Leasing zwrotny to dodat­kowa gotówka. Mimo tego, że klient sprze­dał swój pojazd to może z niego korzy­stać. Leasing zwrotny jest to rewe­la­cyjne roz­wią­za­nie dla tych osób, które chcia­łyby uru­cho­mić swój zamro­żony kapi­tał i ruszyć do przodu. Leasing Pol­ska zapra­sza do skorzy­sta­nia z oferty leasingu zwrot­nego wszyst­kich tych, któ­rzy chcą dodat­kowo inwe­sto­wać i roz­wi­jać się. Leasing zwrotny daje moż­li­wość, aby firma mogła się na­dal moder­ni­zo­wać. Leasing zwrotny nie obciąża histo­rii kre­dy­to­wej tak jak w przy­padku kre­dytu ban­ko­wego.

 

Inne dodat­kowe infor­ma­cje na temat Leasingu zwrot­nego. Jak wyżej wspo­mnia­łam Leasing Pol­ska posiada w swo­jej ofer­cie leasing zwrotny tak rów­nież Kre­dy­tum.pl posiada ofertę leasingu zwrot­nego, o czym teraz posta­ram się w jak naj­bar­dziej przej­rzy­sty spo­sób o tym powie­dzieć.

Leasing zwrotny, czyli klient sprze­daje auto i wciąż ma moż­li­wość z jego korzy­sta­nia.

Leasing zwrotny samo­chodu fir­mo­wego jest bar­dzo cie­ka­wym i inno­wa­cyj­nym roz­wią­za­niem, dzięki któ­remu klient może w szybki spo­sób pozy­skać kapi­tał inwe­sty­cyjny. Leasing zwrotny pozwala na uzy­ska­nie od kilku do kil­ku­na­stu tysięcy zło­tych. Wszystko zależy od tego jakim samo­cho­dem klient dys­po­nuje i na jaki czas. Rozwią­za­nie należy to do dość nowych na rynku. Mimo tego, cie­szy się popu­lar­no­ścią i ma już swo­ich zwo­len­ni­ków.

Dzięki, temu, że leasing zwrotny cie­szy się coraz to więk­szą popu­lar­no­ścią na rynku to firmy pożycz­kowe coraz to czę­ściej ofe­rują go swoim klien­tom w pla­ców­kach. Leasing zwrotny należy do narzę­dzi finan­so­wa­nia. Leasing zwrotny to z jed­nej strony spo­sób na uzy­ska­nie pie­nię­dzy na bie­żące wydatki jak rów­nież spo­sób na uwol­nie­nie kapi­tału, który jest zamro­żony w czę­ści majątku firmy.

Na czym polega leasing zwrotny? To tak tylko w celu przy­po­mnie­nia. Leasing zwrotny polega na tym, że firma leasin­gu­jąca odku­puje od klienta samo­chód, który staje się przedmio­tem umowy, po czym przedmiot ten jest wypo­ży­czany klien­towi na okre­ślonych zasa­dach, które są zawarte w umo­wie. W ten spo­sób klient sprze­daje auto ale mimo tego cały czas ma moż­li­wość jego użyt­ko­wa­nia. Umowa ta daje zabez­pie­cze­nie klien­towi, że tylko i wyłącz­nie on może korzy­stać z użyt­ko­wa­nia samo­chodu, nikt inny aż do końca trwa­nia umowy. Gdy doj­dzie do zakoń­cze­nia całej pro­ce­dury, klient ma moż­li­wość wykupu samo­chodu, wszystko zależy od tego na jakich warun­kach został zawarty leasing mię­dzy leasin­go­dawcą a leasin­go­biorcą.

Klient w zamian za sprze­daż samo­chodu otrzy­muje kwotę, którą może prze­zna­czyć na dowolny cel. Spłata odbywa się w mie­sięcz­nych ratach w zamian za użyt­ko­wa­nie samo­chodu. Oferta leasingu jest dużo bar­dziej korzystna niż tra­dy­cyjny kre­dyt w banku. Sta­ty­styki poka­zują, że na leasing decy­duje się bli­sko 70% przed­się­bior­ców. Jest to ide­alny dla nich spo­sób, który daje moż­li­wość sfi­nan­so­wa­nia pojazdu do firmy. Dzięki niemu klient nie musi brać kre­dytu w banku czy mar­twić się skąd wziąć całą gotówkę na zakup np. samo­chodu.

Jak już wyżej wspo­mnia­łam Leasing Pol­ska ofe­ruje leasing zwrotny ale nie tylko oni. Kre­dy­tum.pl rów­nież posiada w swo­jej ofer­cie leasing zwrotny wszel­kiego rodzaju samo­cho­dów oraz pojaz­dów fir­mo­wych. Firma Kre­dy­tum.pl jest w sta­nie sfi­nan­so­wać róż­nego rodzaju samo­chody. Nie ma dla nich naj­mniej­szego zna­cze­nia, czy klient potrze­buje samo­chodu służ­bo­wego marki BMW dla swo­ich pra­cow­ni­ków czy cho­dzi o samo­chód dostaw­czy, który jest nie­zbęd­nym narzę­dziem pracy. Ich oferta jest tak bogata, że jest w sta­nie zaofe­ro­wać wiele moż­li­wo­ści. Kre­dy­tum.pl wspiera róż­nego rodzaju przed­się­bior­stwa zarówno małe jak i śred­nie. Agenci współ­pra­cu­jący z Kre­dy­tum.pl zaj­mują się leasin­giem sprzętu spe­cja­li­stycz­nego na bar­dzo atrak­cyj­nych warun­kach. Ogrom­nym udo­god­nie­niem dla klienta jest to, że Kre­dy­tum.pl ofe­ruje leasing róż­nego rodzaju sprzę­tów a mia­no­wi­cie: sprzęt rol­ni­czy, sprzęt biu­rowy a nawet sprzęt medyczny. Także jak wdać każdy może zna­leźć coś dla sie­bie i to na rewe­la­cyj­nych warun­kach. Decy­zja na temat leasingu jest przy­zna­wana bły­ska­wicz­nie, ponie­waż już w prze­ciągu kilku dni i rów­nież w tym samym cza­sie znaj­dują się pie­nią­dze na rachunku ban­ko­wym klienta.

Także każdy kto jest zain­te­re­so­wany leasin­giem zwrot­nym zarówno znaj­dzie korzystne oferty na atrak­cyj­nych warun­kach zarówno w Leasing Pol­ska jak rów­nież w Kre­dy­tum.pl. W razie jakich­kol­wiek pytań doradcy cze­kają, można się kon­tak­to­wać. Udzielą odpo­wie­dzi na każde pyta­nie oraz pomogą dobo­rze jak naj­lep­szej oferty tak, żeby speł­niała wszyst­kie potrzeby.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *