Grupa mBanku to Spółki, w któ­rych mBank S A. Jest jedy­nym lub zna­czą­cym udzia­łow­cem. Dzięki uzu­peł­nie­niu oferty mBanku o wyspe­cja­li­zo­wane usługi finan­sowe, świad­czone przez spółki stra­te­giczne, stwo­rzyli nowo­cze­sną, kom­plek­sową oraz ela­styczną ofertę w dzie­dzi­nie ban­ko­wo­ści kor­po­ra­cyj­nej, inwe­sty­cyj­nej, deta­licz­nej i zarzą­dza­nia akty­wami.

Mle­asing współ­praca

 

Grupa mBanku.

W ramach grupy mBanku firmy i insty­tu­cje mogą sko­rzy­stać z sze­ro­kiej oferty pro­duktów i usług potrzeb­nych do zaspo­ko­je­nia bie­żą­cych potrzeb i roz­woju firmy. Grupa mBanku ofe­ruje wszyst­kie naj­waż­niej­sze pro­dukty i usługi finan­sowe dla przed­się­biorstw.

 

Dla­czego mLe­asing?

 

Przede wszyst­kim wyróż­nia ich wia­ry­god­ność i doświad­cze­nie. A co za tym idzie? Mle­asing ofe­ruje klien­tom przej­rzy­ste zasady bez żad­nych ukry­tych tzw. krucz­ków, każdy klient jest trak­to­wany indy­wi­du­al­nie. Mle­asing wyróż­nia rów­nież to, że posia­dają przej­rzy­ste zasady, kom­plek­so­wość oraz dostęp­ność.

 

Mle­asing posiada wszech­stronną ofertę. Posiada w swo­jej ofer­cie róż­nego rodzaju leasing mię­dzy innymi taki jak: leasing ope­ra­cyjny, leasing finan­sowy, leasing zwrotny oraz pożyczkę ven­dor leasing i limit leasin­gowy. Są w sta­nie dopa­so­wać każdą ofertę do indy­wi­du­al­nych potrzeb i moż­li­wo­ści klienta. Ofe­rują ofertę klien­towi zarówno wystan­da­ry­zo­waną oraz skro­joną. Posia­dają także indy­wi­du­alne modele finan­sowania poza­bi­lan­so­wego.

 

Oferta pro­duktowa.

Pojazdy.

Mle­asig posiada w swo­jej ofer­cie pro­duk­to­wej leasing pojaz­dów o DCM do 3,5 ton. Ofe­rują leasing pojaz­dów oso­bo­wych i dostaw­czych zarówno nowych jak i uży­wa­nych a także moto­cy­kli oraz quadów.

Zależy im na jak naj­lep­szym kon­tak­cie z klien­tami oraz współ­pracy dla­tego też zawsze wycho­dzą naprze­ciw klien­tom z przy­ja­zną ręką ofe­rując im finan­sowanie w kilku warian­tach. Jed­nym z takich warian­tów jest pro­ce­dura uprosz­czona z wystan­da­ry­zo­waną ścieżką zawie­ra­nia umowy. Dzięki tej ofer­cie klient może sko­rzy­stać z dodat­ko­wych udo­god­nień jakimi są moż­li­wość ode­brana przez klienta zare­je­stro­wa­nego i ubez­pie­czo­nego pojazdu w ciągu 48 godzin od zło­że­nia kom­pletu doku­men­tów. Także klient może mieć spo­kojną głowę mLe­asing zaj­mie się wszel­kimi for­mal­no­ściami.

Zdają sobie sprawę, że różne są sytu­acje i nie tylko ofe­rują uprosz­czone pro­ce­dury, ale rów­nież są w sta­nie opra­co­wać i przed­sta­wić pro­po­zy­cje roz­wią­zań dla naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych przed­się­wzięć.

Wszel­kie warunki umowy doty­czące leasingu pojaz­dów są usta­lane indy­wi­du­al­nie z klien­tem. Mle­asing stara się na jak naj­wyż­szym pozio­mie speł­nić wyma­ga­nia i potrzeby klienta.

 

Korzy­ści:

Wszelka doku­men­ta­cja jest ogra­ni­czona do mini­mum, ponie­waż dosko­nale zdają sobie sprawę z tego, że klienci sza­nują i cenią swój cenny czas. Tytuł wła­sno­ści Finan­su­ją­cego do danego przedmiotu sta­nowi ele­ment zabez­pie­cze­nia umowy leasingu, co stwa­rza moż­li­wość obni­że­nia wyma­gań w sto­sunku do klienta w zakre­sie zabez­pie­czeń. Umowa leasingu może zostać zawarta na długi okres ponie­waż od 24 aż do 72 mie­sięcy a do tego opłata wstępna rów­nież jest bar­dzo korzystna ponie­waż może wyno­sić już od 0%. Także jak widać jest to bar­dzo zachę­ca­jące. Leasing ten ofe­ruje trzy rodzaje leasingu to zna­czy: leasing ope­ra­cyjny, finan­sowy i zwrotny w walu­cie PLN i EUR. Na klien­tów cze­kają rów­nież atrak­cyjne rabaty u deale­rów samo­cho­do­wych.

 

Przy­dat­nymi doku­men­tami w leasingu pojaz­dów może się oka­zać wnio­sek leasin­gowy klienta POJAZDY.

 

Maszyny i urzą­dze­nia.

Leasing maszyn i urzą­dzeń jest to pro­dukt, który daje moż­li­wość wielu przed­się­bior­stwom na sfinan­sowanie zakupu środka trwa­łego i to w wygodny i szybki spo­sób.

Leasing maszyn i urzą­dzeń jest w sta­nie sfinan­sować mię­dzy innymi zakup maszyn i urzą­dzeń, linii tech­no­lo­gicz­nych czy wóz­ków widło­wych. Oferta ta jest skie­ro­wana do mikro firm, sek­tora MŚP oraz dużych przed­się­biorstw.

Mle­asing w ofer­cie leasingu maszyn i urzą­dzeń prze­ka­zuje w leasing: maszyny dro­gowe i budow­lane, maszyny do obróbki metalu, drewna i two­rzyw sztucz­nych, urzą­dze­nia poli­gra­ficzno-intro­li­ga­tor­skie oraz inne kata­lo­gowe maszyny i urzą­dze­nia.

 

Korzy­ści:

Mle­asing daje moż­li­wość róż­nych form trans­ak­cji wszystko zależy od tego jakie potrzeby mają klienci. Są w sta­nie rów­nież dopa­so­wać warunki umowy indy­wi­du­al­nie do każ­dego klienta. Mle­asing składa się z samych doświad­czo­nych dorad­ców, któ­rzy są odpo­wied­nio wykwa­li­fi­ko­wani oraz prze­szko­leni. Są w sta­nie odpo­wie­dzieć na wszyst­kie nur­tu­jące pyta­nia oraz dora­dzą i przed­sta­wią roz­wią­za­nia finan­sowe z obszaru leasingu ope­ra­cyj­nego, finan­sowego i ope­ra­cyj­nego poza­bi­lan­so­wego a także pożyczki. Pro­po­nują rów­nież naj­peł­niej­szy na pol­skim rynku zakres ochrony przedmiotu leasingu oraz atrak­cyjne stawki ubez­pie­cze­niowe.

 

W przy­padku tego leasingu przy­dat­nymi doku­men­tami dla klienta mogą się oka­zać: wnio­sek leasin­gowy klienta, wnio­sek: dodat­kowe infor­ma­cje oraz wnio­sek: oświad­cze­nie mająt­kowe.

Urzą­dze­nia medyczne.

Mle­asing kie­ruje tą ofertę do wszyst­kich branż medycz­nych, które posia­dają potrzeby inwe­sty­cyjne. To zna­czy potrze­bują zaku­pić nowe urzą­dze­nia czy sprzęt medyczny np. do swo­jego gabi­netu itp.

Dla kogo jest ta oferta?

Oferta ta kie­ro­wana jest do leka­rzy o róż­nej spe­cja­li­za­cji mię­dzy innym do leka­rzy medy­cyny, leka­rzy wete­ry­na­rii ale nie tylko. Z tej oferty mogą rów­nież sko­rzy­stać gabi­nety, lecz­nice, przy­chod­nie, pla­cówki pry­watne, które świad­czą usługi proz­dro­wotne a także publiczne zakłady opieki zdro­wot­nej oraz apteki. Także jak widać oferta ta jest dedy­ko­wana do sze­ro­kiej gamy branży medycz­nej. A do tego mLe­asing finan­suje zarówno pla­cówki, które dopiero co powstały i chcą się roz­wi­jać jak rów­nież te które dzia­łają już od dłuż­szego czasu.

 

W ramach pro­duktu Medyk mLe­asing ofe­ruje swoim klien­tom finan­sowanie w for­mie leasin­gów czyli: ope­ra­cyj­nego, zwrot­nego oraz pożyczki.

Korzy­ści:

Przede wszyst­kim klient ma ofe­ro­waną uprosz­czoną pro­ce­durę. Udo­god­nie­niem dla klienta jest rów­nież to, że może mieć moż­li­wość dopa­so­wa­nia opłat rat w taki spo­sób aby jego sytu­acja finan­sowa nie była zbyt obcią­żona. Mle­asing daje rów­nież klien­towi moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z raba­tów oraz rewe­la­cyj­nych sta­wek oraz dodat­ko­wych opcji ubez­pie­cze­nio­wych.

Mle­asing to przede wszyst­kim wygoda dla klienta a dla­czego? Ponie­waż wszel­kie for­mal­no­ści są zała­twiane na miej­scu przez pra­cow­nika Spółki. Klient tak naprawdę nie musi się o nic mar­twić.

Trans­port.

środki trans­portu.

Mle­asing finan­suje mię­dzy innymi: cią­gniki sio­dłowe, naczepy, przy­czepy, auto­busy oraz pojazdy komu­nalne.

Oferta ta jest dedy­ko­wana dla Klien­tów z sek­tora MŚP, mikro­firm oraz dużych przed­się­biorstw. Oferta ta to przede wszyst­kim bez­pieczne, ela­styczne i łatwe sfinan­sowanie zakupu środ­ków trans­portu cięż­kiego, auto­bu­sów lub pojaz­dów komu­nal­nych.

For­mal­no­ści są ogra­ni­czone do mini­mum oraz pro­ces decy­zyjny trwa moż­li­wie jak naj­kró­cej. W ciągu 72 godzin mLe­asing jest w sta­nie pod­pi­sać umowę leasingu oczy­wi­ście od momentu zło­ze­nia kom­pletu doku­men­tów.

Klient nie musi anga­żo­wać wła­snego kapi­tału, by móc inwe­sto­wać w środki trans­portu potrzebne do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści lub roz­sze­rze­nia jej zakresu.

Są rów­nież w sta­nie przy­go­to­wać i przed­sta­wić oferty dla naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych przed­się­wzięć. Wszyst­kie warunki umowy są zawsze usta­lane indy­wi­du­al­nie z klien­tem w taki spo­sób aby dopa­so­wać je do ich potrzeb i moż­li­wo­ści.

Korzy­ści:

Klient może liczyć na pomoc przy wybo­rze pojazdu, decy­zja leasin­gowa podej­mo­wana jest bły­ska­wicz­nie, moż­li­wość finan­sowania nie tylko nowych ale rów­nież i uży­wa­nych pojaz­dów także w for­mie pożyczki, finan­sowanie od poje­dyn­czych pojaz­dów do dużych flot, ofe­rują atrak­cyjny pakiet ubez­pie­cze­niowy to zna­czy ubez­pie­cze­nie OC, AC oraz NNW, posia­dają rów­nież atrak­cyjne pakiety Truck Assi­stence, klienci zawsze mogą liczyć na pomoc w likwi­da­cji szkód, czas finan­sowania trwa od 24 mie­sięcy do 60 mie­sięcy, waluta jest w PLN lub EUR do tego udział wła­sny już od 0%, posia­dają także pro­dukty dodat­kowe, które zwięk­szają bez­pie­czeń­stwo trans­ak­cji.

Przy­datne doku­menty to: Wnio­sek leasin­gowy klienta ? TRANSPORT, wno­sek: dodat­kowe infor­ma­cje oraz wnio­sek: oświad­cze­nie mająt­kowe.

Wyna­jem i zarzą­dza­nie flotą.

Mle­asing obsłu­guje już ponad 1 tysiąc klien­tów oraz finan­sują i zarzą­dzają flotą ponad 11 tysięcy aut.

Wyna­jem dłu­go­ter­mi­nowy to pełen out­so­ur­cing floty samo­cho­do­wej, który łączy w sobie zarzą­dze­nie i finan­sowanie samo­cho­dów. Zarzą­dza­nie które ofe­ruje mLe­asing to kom­plek­sowa opieka nad flotą samo­cho­dów. Finan­so­wane w mLe­asing samo­chody mogą być użyt­ko­wane z uwzględ­nie­niem odpo­wied­niego wariantu w for­mie leasingu, w tym rów­nież poza­bi­lan­so­wego.

Mle­asing gwa­ran­tuje klien­towi kom­plek­sową opiekę nad jego flotą oraz zapew­nia bie­żące raporty on-line z eks­plo­ata­cji pojaz­dów czyli np. zuży­cie paliwa, prze­biegi pojaz­dów, koszty ser­wi­sów.

 

Oprócz tego wszyst­kiego mLe­asing jest w sta­nie rów­nież zapro­po­no­wać opiekę nad wyko­ny­wa­niem wszel­kich zda­rzeń eks­plo­ata­cyj­nych doty­czą­cych pojazdu. Zapew­niają także potrzebny ser­wis, który gwa­ran­tuje kon­tro­lo­wa­nie celo­wo­ści i zakresu świad­czeń.

Usługi w ramach oferty:

Obsługa tech­niczna ? gwa­ran­tuje klien­towi ser­wis oraz roz­li­cza­nie z kosz­tów, które są zwią­zane z prze­glą­dami, napra­wami itp.

Ser­wis opon ? odpo­wia­dają za dobór kom­pletu opon zarówno w sezo­nie zimo­wym jak i let­nim, zaj­mują się rów­nież wywa­ża­niem kół oraz ich skła­do­wa­niem.

 

Klient ma dostęp do kart pali­wo­wych z sieci Orlen lub Routex.

Zapew­niają także raporty zarząd­cze w wer­sji on-line.

Kom­plek­sowe ubez­pie­cze­nie AC/OC.

Klient może liczyć na pomoc w likwi­da­cji szkód.

Ubez­pie­cze­nie Assi­stance oraz

klient może być cał­ko­wi­cie spo­kojny ponie­waż zapew­niają samo­chody zastęp­cze w przy­padku awa­rii lub szkody.

Przy­datne doku­menty:

Wnio­ski doty­czące zakoń­cze­nia umów leasingu: wnio­sek o przed­ter­mi­nowe zakoń­cze­nie umowy leasingu, wnio­sek o ter­mi­nowe zakoń­cze­nie umowy leasingu finan­sowego, wnio­sek o ter­mi­nowe zakoń­cze­nie umowy leasingu ope­ra­cyj­nego.

Zasady zwrotu pojaz­dów: prze­wod­nik zwrotu pojaz­dów, pro­ce­dura zwrotu aut po zakoń­cze­niu umowy leasin­go­wej.

Kon­takt:

Wyna­jem i Zarzą­dza­nie flotą

 

 

Nie­ru­cho­mo­ści.

Pro­dukt nie­ru­cho­mo­ści kie­ro­wany jest zarówno dużym przed­się­bior­stwom i kor­po­ra­cjom jak i fir­mom z sek­tora MŚP.

Główne infor­ma­cje:

Mle­asing pro­po­nuje rów­nież leasing dużych niestan­dar­dowych nie­ru­cho­mo­ści takich jak: sieci gazo­wych, samo­lo­tów, stat­ków i taboru kole­jo­wego.

Korzy­ści:

Leasing nie­ru­cho­mo­ści pozwala na poprawę płyn­no­ści finan­sowej, uwol­nie­nie środ­ków ?zamro­żo­nych? w aktywa, klient może liczyć na duże korzy­ści podat­kowe oraz na efek­tywną struk­turę finan­sową i opty­ma­li­za­cję bilansu. Oprócz tego wszyst­kiego mLe­asing zapew­nia dłu­go­ter­mi­nowe finan­sowanie.

Mini­malna war­tość finan­so­wa­nych nie­ru­cho­mo­ści wynosi ok. 1 mln. PLN netto dla typo­wych lokali użyt­ko­wych oraz ok. 3 mln PLN netto dla samo­dziel­nych nie­ru­cho­mo­ści komer­cyj­nych.

Co finan­suje mLe­asing?

W szcze­gól­no­ści finan­sują: budynki biu­rowe i busi­ness parki, cen­tra logi­styczne i hale maga­zy­nowe, cen­tra han­dlowe i sklepy wie­lo­po­wierzch­niowe, hotele, lokale użyt­kowe, sieci sta­cji ben­zy­no­wych.

W szcze­gól­nych sytu­acjach mLe­asing jest w sta­nie sfinan­sować rów­nież nie­ru­cho­mo­ści (hale) pro­duk­cyjne.

 

Mini­malna war­tość trans­ak­cji wynosi 1 mln PLN dla typo­wych lokali użyt­ko­wych czyli np. buro, apteka, gabi­net lekar­ski itp. Dla innych typów nie­ru­cho­mo­ści mini­malna war­tość trans­ak­cji to kilka milio­nów PLN w tym przy­padku mak­sy­malna kwota trans­ak­cji nie jest okre­ślona.

Modele trans­ak­cji.

Model ten składa się ze struk­tury trans­ak­cji oraz modelu podat­kowego.

W struk­tu­rze trans­ak­cji znaj­dziemy: leasing zwrotny, buy and lease czyli zakup od osoby trze­ciej oraz leasing inwe­sty­cyjny.

Nato­miast w modelu podat­ko­wym zawarty jest: leasing ope­ra­cyjny oraz leasing zwrotny.

Mle­asing kie­ruje swoją ofertę mię­dzy innymi do: spółek prawa han­dlowego, klien­tów z sek­tora MŚP, dużych przed­się­biorstw i kor­po­ra­cji oraz spółek, które są celowo dedy­ko­wane wyłącz­nie do obsługi trans­ak­cji leasingu.

Cen­trum Infor­ma­cji:

Dyrek­tor Depar­ta­mentu Nie­ru­cho­mo­ści

Volvo.

Dzięki temu, że mLe­asing współ­pra­cuje z Volvo Car są w sta­nie sfinan­sować marki samo­cho­dów Volvo. Finan­so­wa­nie to pro­po­nują w kilku warian­tach wszystko zależy od potrzeb i moż­li­wo­ści klienta a mia­no­wi­cie:

Volvo Car Easy Lease ? leasing z pakie­tami ser­wi­so­wymi

Volvo Leasing ? leasing stan­dar­dowy

Volvo CFM ? full service leasing.

Korzy­ści Volvo Car Easy:

Finan­so­wa­nie w tym pro­gra­mie opiera się na wyso­kiej war­to­ści resz­to­wej samo­chodu zbli­żo­nej do jego war­to­ści ryn­ko­wej po zakoń­cze­niu umowy. Ogromną korzy­ścią dla klienta jest to, że spłaca on w ratach tylko utratę war­to­ści samo­chodu.

Korzy­ści Volvo Leasing:

Klient ma moż­li­wość użyt­ko­wa­nia samo­chodu bez jego zakupu, pozwala na zwięk­sze­nie płyn­no­ści finan­sowej firmy, którą klient pro­wa­dzi oraz klient zyskuje szybki i łatwy dostęp do finan­sowania.

Korzy­ści CFM:

Wła­sna wpłata wynosi już od 0%, zdol­ność kre­dy­towa jest nie­na­ru­szona, koszty są prze­wi­dy­walne, roz­li­cze­nia finan­sowe są uprosz­czone, gwa­ran­tują wyso­kie rabaty, rata wynajmu może być cał­ko­wi­cie zali­czona do kosz­tów uzy­ska­nia przy­chodu, war­tość najmu nie obciąża bilansu oraz uwol­nie­nie od pro­ble­mów ze sprze­dażą użyt­ko­wa­nej floty pojaz­dów.

Przy­datne doku­menty to: Wnio­sek leasin­gowy klienta POJAZDY.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *