PKO leasing przede wszyst­kim sta­wia na zado­wo­le­nie klienta. Ich oferta jest bar­dzo bogata, ponie­waż zawiera wiele pro­duk­tów i usług leasin­go­wych oraz poży­czek. Oferta ta jest skie­ro­wana do róż­no­rod­nych przed­się­biorstw to zna­czy do małych i śred­nich przed­się­biorstw oraz kor­po­ra­cji. PKO leasing ofe­ruje leasing samo­cho­dów oso­bo­wych i dostaw­czych i cię­ża­ro­wych, leasing maszyn i urzą­dzeń, pro­jekty inwe­sty­cyjne np. linie tech­no­lo­giczne. Ofe­rują także leasing stat­ków, samo­lo­tów i nie­ru­cho­mo­ści.

PKO Leasing współpraca

 

Dla­czego PKO leasing?

Sta­bilny part­ner finan­sowy.

W swo­jej ofer­cie PKO leasing posiada także usługę wynajmu floty samo­cho­do­wej oraz pożyczki dla przed­się­bior­ców i osób, które pro­wa­dzą dzia­łal­ność rol­ni­czą.

 

Doświad­cze­nie i moż­li­wo­ści.

 

PKO leasing pro­wa­dzą doradz­two wyso­kiej klasy, na jak naj­wyż­szym pozio­mie. W ramach ser­wi­sów inter­ne­to­wych PKO Leasing działa także por­tal aukcyjny, który ofe­ruje przedmioty pole­asin­gowe. Współ­pra­cują rów­nież z fir­mami ubez­pie­cze­nio­wymi, zapew­niając kom­plek­sowy pakiet dodat­ko­wych ubez­pie­czeń.

Aktu­alna Oferta PKO Leasing jest dostępna w ser­wi­sie inter­ne­to­wym, w sieci sprze­daży 15 oddzia­łów PKO Leasing oraz w pla­ców­kach i oddzia­łach PKO Banku Pol­skiego zlo­ka­li­zo­wa­nych na tere­nie całego kraju.

 

Poli­tyka pry­wat­no­ści.

PKO leasing S A. Zapew­nia cał­ko­witą ochronę pry­wat­no­ści osób, które odwie­dzają tą stronę.

Infor­ma­cje uzy­ski­wane o użyt­kow­niku.

PKO leasing nie prze­cho­wuje danych klien­tów dłu­żej niż to konieczne. Dane osób są prze­cho­wy­wane w takich przy­pad­kach jak: w celu świad­cze­nia usługi lub dłuż­szej niż jest to wyma­gane w świe­tle obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów. Dane osób służą PKO leasing mię­dzy innymi do takich celów jak: okre­śle­nie dostęp­no­ści usług PKO leasing oraz spraw­dze­nia czy klient speł­nia kry­te­ria do pod­pi­sa­nia umowy leasingu.

PKO leasing zapew­nia, że żadne dane klien­tów, nie znajdą się w rękach nie­po­żą­da­nych osób. Infor­mują także, że dane na temat Użyt­kow­ni­ków strony PKO mogą być ujmo­wane i ujaw­niane w for­mie sta­ty­styk, przy czym sta­ty­styki te pozo­stają zupeł­nie ano­ni­mowe i nie zawie­rają danych iden­ty­fi­ku­ją­cych poszcze­gól­nych użyt­kow­ni­ków.

Wszech­stronna oferta dla każ­dego.

PKO Leasing jest w sta­nie sfi­nan­so­wać: samo­chody oso­bowe, dostaw­cze, cię­ża­rowe, cią­gniki sio­dłowe, naczepy, przy­czepy, auto­busy, samo­loty, jachty, łodzie moto­rowe, tabor kole­jowy, maszyny i urzą­dze­nia tech­niczne, linie pro­duk­cyjne, urzą­dze­nia i meble biu­rowe, sprzęt kom­pu­te­rowy, urzą­dze­nia medyczne, nie­ru­cho­mo­ści, urzą­dze­nia i maszyny rol­ni­cze.

 

Leasing.

Leasing pojaz­dów.

Oferta leasingu pojaz­dów oso­bo­wych, dostaw­czych i cię­ża­ro­wych skie­ro­wana jest dla każ­dego przed­się­biorcy. Z tej oferty może sko­rzy­stać przed­się­biorca jednooso­bowej dzia­łal­no­ści oraz przed­się­biorca dużych kor­po­ra­cji.

Leasing ten sta­wia na jak naj­wyż­szą jakość usługi. Klient może zawsze liczyć na pomoc i współ­pracę z doradca, który pomoże w prze­pro­wa­dze­niu przez wszyst­kie etapy tej współ­pracy. Oprócz tego odpo­wie na każde nur­tu­jące pyta­nie oraz dora­dzi w wybo­rze odpo­wied­niego samo­chodu i jak naj­lep­szej oferty oraz powie o wszyst­kich moż­li­wych dodat­ko­wych opcjach. Także jak widać klient nie musi się o nic mar­twić ponie­waż w każ­dej kwe­stii może liczyć na pomoc.

 

Korzy­ści leasingu pojaz­dów:

Leasing pojaz­dów leasin­guje pojazdy oso­bowe dostaw­cze oraz cię­ża­rowe, doradcy zawsze pomogą, odpo­wie­dzą na wszyst­kie nur­tu­jące pyta­nia, pomogą w wybo­rze modelu i marki, finan­so­wa­nie jest dopa­so­wane do potrzeb klienta, dla­tego też każdy klient jest trak­to­wany indy­wi­du­al­nie, for­mal­no­ści są ogra­ni­czone do mini­mum wystar­czy jedy­nie oświad­cze­nie, opłata wstępna wynosi już od 0%, trans­ak­cje są reali­zo­wane w ciągu 24 godzin, zna­leźć tutaj można bar­dzo atrak­cyjne pakiety ubez­pie­cze­niowe oraz leasing ten posiada opcjo­nalny pakiet ser­wi­sowy z wymianą opon zimo­wych i karta pali­wową.

 

Leasing maszyn.

Oferta ta jest ide­al­nie dopa­so­wana dla tych osób ważna jest inno­wa­cja oraz cią­gły roz­wój.

PKO Ekspres Maszyny finan­suje mię­dzy innymi takie maszyny jak: fre­zarki, tokarki, obra­biarki, tokarki, koparki i urzą­dze­nia, które są prze­zna­czone dla wszyst­kich branż mię­dzy innymi dla rol­ni­czej, budow­la­nej, dro­go­wej oraz prze­twór­czej.

 

Korzy­ści leasingu maszyn.

Jak już wyżej wspo­mnia­łam leasing ten finan­suje róż­nego rodzaju maszyn i urzą­dzeń o war­to­ści do 500 000 zł, wszel­kie finan­so­wa­nia są dopa­so­wane do potrzeb klienta, jedyną for­mal­no­ścią któ­rego wyma­gają to oświad­cze­nie, opłata wstępna wynosi już od 0%, trans­ak­cje są reali­zo­wane bły­ska­wiczne bo już w prze­ciągu 24 godzin poza tym leasing ten ofe­ruje różne pakiety ubez­pie­czeń z moż­li­wo­ścią wli­cze­nia w raty leasing.

 

Leasing dla firm.

Leasing ten umoż­li­wia finan­so­wa­nie w spe­cja­li­styczne maszyny, środki trans­portu, nie­ru­cho­mo­ści oraz dowolne inne przed­się­wzię­cia, które zazwy­czaj są bar­dzo potrzebne dla roz­woju firmy. Bez odpo­wied­niego sprzętu firmy tak naprawdę cza­sami nie są w sta­nie odpo­wied­nio funk­cjo­no­wać. Rozwią­za­nie jest to dostępne dla każ­dej wiel­ko­ści przed­się­biorstwa.

 

Korzy­ści leasingu dla firm.

Przede wszyst­kim ofe­ruje leasing róż­nych przedmio­tów, które są nie­zbędne dla pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia firmy, leasing ten dopa­suje finan­so­wa­nie do moż­li­wo­ści klienta oraz do jego potrzeb, for­mal­no­ści są ogra­ni­czone do mini­mum jedyne co jest wyma­gane to jedno spo­tka­nie z doradcą, który we wszyst­kim pomoże, leasin­go­wane są przedmioty o dużej war­to­ści, opata wstępna wynosi od 0% oraz jak w leasingu powy­żej zna­leźć tutaj można atrak­cyjne pakiety ubez­pie­czeń z moż­li­wo­ścią wli­cza­nia w raty leasingu.

 

Leasing wtórny.

Leasing wtórny różni się od innych leasin­gów tym, że umoż­li­wia on szyb­kie skorzysta­nie z dowol­nego przedmiotu, który znaj­duje się na placu pole­asin­go­wym lub w posia­da­niu PKO leasing.

 

Co należy zro­bić aby móc sko­rzy­stać z takiego leasingu?

 

To bar­dzo pro­ste wystar­czy, że osoba zain­te­re­so­wana leasin­giem wtór­nym wybie­rze samo­chód, nie­ru­cho­mość, czy inny przedmiot, który o inte­re­suje a wszel­kie for­mal­no­ści należą już do PKO leasing. Klient tak naprawdę dosłow­nie o nic nie musi się już mar­twić. Wszyst­kim się zajmą. Oferta ta posiada mię­dzy innymi pojazdy, maszyny, urzą­dze­nia, linie tech­no­lo­giczne.

Korzy­ści leasingu wtór­nego.

 

Leasing wtórny posiada pakiet ser­wi­sowy z wymianą opon zimo­wych, tak jak każdy poprzedni leasing o któ­rym pisa­łam tak rów­nież i ten pro­po­nują atrak­cyjne pakiety ubez­pie­czeń z moż­li­wo­ścią wli­cza­nia w raty leasingu, tak jak inne leasingi opłata wstępna rów­nież jest od 0% oraz trans­ak­cje są reali­zo­wane w ciągu 24 godzin, wyma­gają jedy­nie oświad­cze­nie brak zbęd­nych for­mal­no­ści oraz wykwa­li­fi­ko­wani doradcy poma­gają w wybo­rze odpo­wied­niego przedmiotu.

 

PKO leasing oprócz leasingu ofe­ruje rów­nież pożyczki.

 

PKO leasing wyróż­nia dwa rodzaje poży­czek. Są to pożyczki dla przed­się­bior­ców oraz pożyczka dla rol­nika.

 

Posta­ram się teraz przed­sta­wić szcze­gó­łowo oraz przej­rzy­ście oby­dwa rodzaje poży­czek.

Zacznę od pożyczki dla przed­się­bior­ców.

 

Pożyczka dla przed­się­bior­ców.

Pożyczka ta jest skie­ro­wana do osób, które pro­wa­dzą dzia­łal­ność gospo­dar­czą i potrze­bują szyb­kiego dostępu do gotówki. Pożyczka jest to inne narzę­dzie finan­sowe niż leasing.

Pożyczka ta pozwoli każ­demu przed­się­biorcy na to, że jego firma sta­nie się bar­dziej inno­wa­cyjna a jak wia­domo każ­demu przed­się­biorcy zależy na inno­wa­cji oraz roz­woju.

 

Korzy­ści pożyczki dla przed­się­bior­ców.

PKO leasing nie wymaga zbęd­nych for­mal­no­ści, jedyne co klient musi dostar­czyć to oświad­cze­nie, har­mo­no­gram oraz wyso­kość rat jest dopa­so­wana do indy­wi­du­al­nych potrze klienta oraz do dzia­łal­no­ści firmy, opłata wstępna wynosi już od 0% a decy­zja jest podej­mo­wana bły­ska­wicz­nie bo już w ciągu 2 godzin oraz w przy­padku pożyczki rów­nież są pro­po­no­wane atrak­cyjne pakiety ubez­pie­cze­niowe a do tego pro­po­nują alter­na­tywną formę finan­so­wa­nia dla przed­się­biorstwa.

Drugą pożyczką jest pożyczka dla rol­nika.

Pożyczka ta jest spe­cjal­nie przy­go­to­wana z myślą o rol­nikach. Ponie­waż jak sami wiemy rol­nicy czę­sto nie są w sta­nie pra­co­wać czy roz­wi­jać swo­ich gospo­darstw bez spe­cjal­nych maszyn. Rol­nicy czę­sto potrze­bują w swo­ich gospo­dar­stwach róż­nego rodzaju pro­duk­tów, maszyn czy kon­ser­wa­cji urzą­dzeń itp. Bar­dzo czę­sto rol­nik nie może sobie na to wszystko pozwo­lić bo po pro­stu go nie stać na to.

Pożyczka dla rol­nika ma na celu uła­twie­nie rol­ni­kowi codzien­nej pracy oraz wspie­rają roz­wój gospo­dar­stwa.

Korzy­ści pożyczki dla rol­nika.

Pożyczka ta posiada iden­tyczne korzy­ści jak w przy­padku pożyczki dla przed­się­bior­ców. Także w celu przy­po­mnie­nia. Rol­nik może liczyć na: raty dopa­so­wane do potrzeb rol­nika, wyma­gane jest jedy­nie oświad­cze­nie, zero ukry­tych dodat­ko­wych for­mal­no­ści, decy­zja podej­mo­wana eks­pre­sowo bo już w ciągu 24 godzin a opłata wstępna już od 0%, pro­po­no­wane są pakiety ubez­pie­czeń z moż­li­wo­ścią wli­cza­nia w raty spłaty pożyczki a oprócz tego wszyst­kiego rol­nik może liczyć na alter­na­tywną do leasingu formę finan­so­wa­nia dla gospo­dar­stwa.

Także jak widać oby­dwie pożyczki mają takie same korzy­ści. Zarówno jedna jak i druga pożyczka ma bar­dzo atrak­cyjne warunki, z któ­rych zapewne warto sko­rzy­stać.

Co jesz­cze ofe­ruje PKO leasing?

Oprócz róż­nego rodzaju leasin­gów i poży­czek, PKO leasing ofe­ruje wyna­jem dłu­go­ter­mi­nowy. Na czym on polega? I co to w ogóle jest?

Wyna­jem dłu­go­ter­mi­nowy jest to opty­malne źró­dło finan­so­wa­nia samo­chodu oraz alter­na­tywa dla kre­dytu czy leasingu. Oprócz tego wyna­jem dłu­go­ter­mi­nowy zapew­nia cał­ko­wi­tym zaję­ciem się wszel­kich kwe­stii. Jedyne co należy do klienta to czer­pa­nie rado­ści i przy­jem­no­ści korzy­sta­nia z samo­chodu.

Wyna­jem dłu­go­ter­mi­nowy posiada wiele atu­tów. Po pierw­sze są to stałe koszty, po dru­gie moż­li­wość korzy­sta­nia z usług ser­wi­sowych w sieci napraw­czej i part­nerskiej, po trze­cie wyna­jem ten jest cał­ko­wi­cie mobilny a do tego ogrom­nym udo­god­nie­niem dla klienta, ponie­waż mobil­ność jest dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygo­dniu i to przez cały rok. Każdy ma do dys­po­zy­cji dedy­ko­wa­nego opie­kuna.

Korzy­ści wynajmu dłu­go­ter­mi­no­wego.

Wyna­jem ten posiada wiele korzy­ści mię­dzy innym: nie ma tutaj żad­nej wstęp­nej opłaty, po upły­wie czasu użyt­ko­wa­nia klient nie ma obo­wiązku wyku­po­wa­nia samo­chodu, decy­zja kre­dy­towa jest podej­mo­wana bar­dzo szybko, for­mal­no­ści są ogra­ni­czone do mini­mum, wyna­jem dłu­go­ter­mi­nowy posiada rów­nież uprosz­czoną pro­ce­durę przy­zna­nia przedmiotu użyt­ko­wa­nia, dodat­ko­wym plu­sem, z któ­rego można sko­rzy­stać to Pakiet Assi­stance. Pakiet ten zapew­nia otrzy­ma­nie samo­chodu zastęp­czego, jeżeli w trak­cie podróży wyda­rzy się nie­spo­dzie­wana awa­ria zapew­niony jest noc­leg w takiej sytu­acji oraz w przy­padku takiej sytu­acji zapew­niają rów­nież opiekę medyczną. Oprócz tego wszyst­kiego klient nie musi się mar­twić o kom­plet opon zimo­wych wraz z sezo­nową wymianą. Klient otrzyma rów­nież kartę pali­wową bez dodat­ko­wych opłat.

Jak widać wyna­jem dłu­go­ter­mi­nowy posiada ogromną ilość korzy­ści.

PKO leasing ofe­ruje rów­nież ubez­pie­cze­nia.

Ubez­pie­cze­nia.

PKO leasing ofe­ruje ubez­pie­cze­nia takie jak: assi­stance, GAP, Busi­ness Inter­rup­tion, life, ochrona prawna, Medi­cal, office, truck.

PKO leasing zachęca do zapo­zna­nia się z ofertą ubez­pie­cze­niową, która zapew­nia kom­plek­sowe oferty, które wyżej wymie­ni­łam. W przy­padku zain­te­re­so­wana ofertą ubez­pie­cze­niową, klient nie musi pod­pi­sy­wać kolej­nej umowy ani pamię­tać o spła­cie, ponie­waż będzie ona wli­czona w ratę leasingu.

Kom­plek­sowa oferta ubez­pie­cze­niowa obej­muje ubez­pie­cze­nie OC, AC, NNW, i ALL, RISK oraz wszyst­kie nastę­pu­jące rodzaje ubez­pie­czeń, które wyżej wymie­ni­łam. Posta­ram się teraz jak naj­le­piej je przed­sta­wić.

 

Ubez­pie­cze­nie Assi­stence.

Ubez­pie­cze­nie to jest na tyle dogodne dla klienta, ponie­waż klient ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z niego przez 24 godziny przez 7 dni w tygo­dniu na tere­nie Pol­ski i Europy klient nie musi się o nic mar­twić. Zapew­niają bez­pie­czeń­stwo w przy­padku awa­rii, wypadku, kra­dzieży samo­chodu, nie­szczę­śli­wego wypadku czy nagłego zacho­ro­wa­nia.

 

Ubez­pie­cze­nie GAP.

Ubez­pie­cze­nie to zapew­nia ochronę przed stratą finan­sową ponie­siona przez Ubez­pie­czo­nego, która jest spo­wo­do­wana utratą war­to­ści pojazdu w przy­padku wystą­pie­nia szkody cał­ko­wi­tej.

 

Ubez­pie­cze­nie Busi­ness Inter­rup­tion.

Ubez­pie­cze­nie to jest od utraty zysku. Obej­muje war­tość utra­co­nego zysku, w przy­padku kra­dzieży lub znisz­cze­nia mie­nia.

 

Ubez­pie­cze­nie life.

Jest to ubez­pie­cze­nie na życie. Zapew­nia ono środki spłatę rat leasin­go­wych. Środki te są zapew­nione w przy­padku takich sytu­acji jak: cho­roba lub pobyt w szpi­talu. Ubez­pie­cze­nie to rów­nież zapew­nia spłatę cało­ści rat leasin­go­wych w przy­padku śmierci osoby, która korzy­stała z tego ubez­pie­cze­nia.

 

Ubez­pie­cze­nie ochrona prawna.

Ubez­pie­cze­nie to można opi­sać w zale­d­wie kilku sło­wach. To zna­czy jest to ubez­pie­cze­nie, które zapew­nia zwrot kosz­tów pomocy praw­nej.

 

Ubez­pie­cze­nie Medi­cal.

Ubez­pie­cze­nie zapew­nia świad­cze­nie usług medycz­nych w przy­padku zacho­ro­wa­nia bądź wystą­pie­nia nie­szczę­śli­wego wypadku w miej­scu pracy lub podróży służ­bo­wej.

 

Ubez­pie­cze­nie Office.

Ubez­pie­cze­nie to zapew­nia pomoc w przy­padku uszko­dze­nia insta­la­cji lub sprzętu biu­rowego w wyniku awa­rii lub zda­rze­nia loso­wego.

 

Ubez­pie­cze­nie truck.

Ubez­pie­cze­nie to odnosi się do pojaz­dów ale o okre­ślo­nej masie to zna­czy tyczy się do pojaz­dów powy­żej 3,5 ton. Zapew­nia kom­plek­sową pomoc w przy­padku awa­rii, uszko­dze­nia lub kra­dzieży.

PKO leasing ofe­ruje róż­nego rodzaju ubez­pie­cze­nia, z któ­rych każdy może sko­rzy­stać i zapewne warto. Ponie­waż w dzi­siej­szych cza­sach na każ­dym kroku czyha niebez­pie­czeń­stwo i lepiej się od niego uchro­nić i mieć takie poczu­cie bez­pie­czeń­stwa.

Rekla­ma­cje w PKO Leasing.

Klient ma moż­li­wość do zło­że­nia rekla­ma­cji. Może to zro­bić za pomocą kilku roz­wią­zań. Jed­nym z takich roz­wią­zań jest zgło­sze­nie ust­nie do pro­to­kołu w pla­cówce Finan­su­ją­cego, kolejne roz­wią­za­nie to moż­li­wość napi­sa­nia ogło­sze­nia pisem­nego, które należy wysłać oso­bi­ście lub prze­syłką pocz­tową na poniż­szy adres:

PKO Leasing S A.

Depar­ta­ment Wspar­cia Ope­ra­cyj­nego (DWO)

93-281 Łódź, Al. Mar­szałka Śmi­głego Rydza 20.

Zgło­sze­nie rekla­ma­cyjne klient może wysłać rów­nież za pomocą wia­domości e-mail na adres: rekla­ma­cje­@p­ko­le­asing. pl lub tele­fo­nicz­nie pod numer 42 253 96 66.

Klient odpo­wiedź odno­śnie rekla­ma­cji otrzy­muje zazwy­czaj od finan­su­ją­cego w prze­ciągu 30 dni. W wyjąt­kowo trud­nych i skom­pli­ko­wa­nych sytu­acjach ter­min ten jest wydłu­żony. Nato­miast łączny okres roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji nie może być dłuż­szy niż 60 dni od dnia otrzy­ma­nia rekla­ma­cji.

Klient odpo­wiedź odno­śnie rekla­ma­cji otrzyma na swój adres kore­spon­den­cyjny lub na adres wska­zany w zgło­sze­niu. Jest moż­li­wość rów­nież otrzy­ma­nia tej odpo­wiedzi na adres e-mail ale tylko na wnio­sek klienta.

 

Kon­takt.

Cen­trala.

Al. Śmi­głego-Rydza 20

93-281 Łódź

 

czynna od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 8.00 do 20:00

PKO leasing zapra­sza rów­nież do wszyst­kich oddzia­łów PKO BP w całej Pol­sce.

Cen­trum Likwi­da­cji Szkód kon­takt.

godziny pracy:

od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 8.00 do 16.00 (po 16.00 obsługa przez PKO Leasing Assi­stence)

PKO Leasing Assi­stance (24 H)

Czynne całą dobę, 7 dni w tygo­dniu.

 

 

One thought on “PKO Leasing współpraca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *