Raif­fe­isen-Leasing Pol­ska S A. Jest lide­rem nowo­cze­snych roz­wią­zań w zakre­sie finan­so­wa­nia biznesu. Już od bar­dzo dłu­giego czasu jest na rynku bo już od 1998 roku. Buduje swoją wia­ry­god­ność i roz­po­zna­wal­ność. Należą do jed­nych z naj­bar­dziej zaufa­nych podmio­tów wspie­ra­ją­cych roz­wój pol­skich przed­się­biorstw. Ogromny suk­ces odnie­śli w 2015 roku, ponie­waż stali się jedną z naj­więk­szych firm leasin­go­wych w Pol­sce.

Raif­fe­isen Leasing współpraca

Są rów­nież nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem finan­so­wa­nia ze wspar­ciem Unii Euro­pej­skiej. Kolej­nym ich suk­ce­sem jest to, że Raif­fe­isen-Leasing Pol­ska zaj­muje dru­gie miej­sce w kate­go­rii finan­so­wa­nia samo­cho­dów oso­bo­wych z 25-pro­cen­to­wym wzro­stem. Oprócz tego wszyst­kiego jest jed­nym z wio­dą­cych podmio­tów w finan­so­wa­niu innych środ­ków trwa­łych tj. pojaz­dów, środ­ków trans­portu cięż­kiego, maszyn i urzą­dzeń oraz nie­ru­cho­mo­ści. Raif­fe­isen-Leasing ofe­ruje rów­nież finan­so­wa­nie w obsza­rze IT i sprzętu medycz­nego, wypo­sa­że­nia biur.

 

Dzia­łal­ność Raif­fe­isen-Leasing Pol­ska S A. Finan­suje środki trwałe takie jak: samo­chody oso­bowe i cię­ża­rowe, spe­cja­li­styczne środki trans­portu, cią­gniki sio­dłowe, naczepy i przy­czepy, maszyny i urzą­dze­nia, linie tech­no­lo­giczne, sprzęt IT, sprzęt biu­rowy, jachty i łodzie, samo­loty, nie­ru­cho­mo­ści.

Raif­fe­isen-Leasing Pol­ska S A. Posiada na swoim kon­cie wiele nagród oraz wyróż­nień.

Misja i war­to­ści.

 

Oferta Raif­fe­isen-Leasing Pol­ska S A. Kie­ro­wana jest do wszyst­kich przed­się­bior­ców. To zna­czy, że z oferty mogą sko­rzy­stać przed­się­bior­stwa mikro, małe, śred­nie oraz klienci kor­po­ra­cyjni. Raif­fe­isen-Leasing Pol­ska S A. W reali­za­cji swo­jej misji i war­to­ści chcą być zgodni dla­tego też kie­rują się zasa­dami, które są okre­ślone w Kodek­sie postę­po­wa­nia Grupy RZB.

Misja.

Raif­fe­isen-Leasing Pol­ska S A. Przede wszyst­kim dąży do budo­wa­nia trwa­łych rela­cji z klien­tami. Klient jest dla nich naj­waż­niej­szy. Sta­rają się speł­niać potrzeby klienta na jak naj­wyż­szym pozio­mie. Zależy im na zado­wo­le­niu klienta. Po za tym ofe­rują pełen zakres usług leasin­go­wych o naj­wyż­szej jako­ści i to w dodatku na ryn­kach kra­jów Europy Środ­kowo-Wschod­niej oprócz tego pra­cow­nicy stale się roz­wi­jają nie stoją w miej­scu, wyróż­niają się i pro­mują przed­się­bior­czość.

 

War­to­ści kor­po­ra­cyjne.

Pośród war­to­ści kor­po­ra­cyj­nych Raif­fe­isen-Leasing Pol­ska S A. Wyróż­nia zorien­to­wa­nie na potrzeby klienta, zwięk­sze­nie war­to­ści dla akcjo­na­riu­szy oraz kie­ro­wa­nie się nor­mami etycz­nymi.

 

Samo­chód w leasing.

Leasing samo­chodu jest dopa­so­wany do potrzeb klienta.

Raif­fe­isen-Leasing ma ide­al­nie dopa­so­waną ofertę do potrzeb wszyst­kich klien­tów, któ­rzy potrze­bują samo­chodu dla swo­jej firmy. W swo­jej ofer­cie posia­dają leasing samo­cho­dów oso­bo­wych, dostaw­czych i cię­ża­ro­wych do 3,5 ton. Jest to dosko­nałe wspar­cie dla każ­dej roz­wi­jającej się firmy. Oferta ta jest dostępna nie tylko dla dzia­łal­no­ści tych, które już ist­nieją od dłuż­szego czasu ale rów­nież dla tych, które dopiero co zaczy­nają roz­wi­jać się. Raif­fe­isen-Leasing zapra­sza do współ­pracy wszyst­kich tych, któ­rzy chcą współ­pra­co­wać z wia­ry­god­nym oraz doświad­czo­nym part­ne­rem a do tego posiada naj­ko­rzyst­niej­sze formy finan­so­wa­nia.

 

Szcze­góły oferty ?samo­chód w leasing?

Oferta Raif­fe­isen-Leasing daje moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z róż­nego rodzaju leasingu to zna­czy z finan­so­wego, ope­ra­cyj­nego lub zwrot­nego. Ofe­ruje leasing na samo­chody oso­bowe i dostaw­cze do 3,5 ton. Nie doty­czy to tylko wybra­nych marek ale wszyst­kich. Klient może wziąć w leasing zarówno samo­chody uży­wane jak i oso­bowe.

Zalety oferty.

Raif­fe­isen-Leasing daje moż­li­wość finan­so­wa­nia 100% war­to­ści przedmiotu, klient ma wybór waluty leasingu, jest bar­dzo korzystny okres finan­so­wa­nia ponie­waż trwa on aż do 5 lat, gwa­ran­tuje ela­styczne warunki umowy i płat­no­ści, które są dopa­so­wane do indy­wi­du­alnych potrzeb klien­tów, dzięki temu, że współpra­cują z naj­więk­szymi dostaw­cami środ­ków trans­portu to zapew­niają atrak­cyjne warunki zakupu a do tego cała pro­ce­dura jest uprosz­czona, ponie­waż nie wyma­gają zbęd­nych for­mal­no­ści wystar­czy jedy­nie oświad­cze­nie o docho­dzie.

Maszyny i urzą­dze­nia.

Leasing maszyn i urzą­dzeń. Oferta ta jest przy­go­to­wana dla wszyst­kich przed­się­bior­ców, któ­rzy pla­nują roz­wi­jać swoje przed­się­bior­stwa czy biznes. Dzięki tej ofer­cie przed­się­biorca nie musi wno­sić żad­nego wkładu wła­snego a do tego w szybki i pro­sty spo­sób może sfi­nan­so­wać swoje inwe­sty­cje.

Szcze­góły oferty.

Raif­fe­isen-Leasing nie okre­śla ści­śle okre­ślonej branży, ponie­waż oferta ta jest skie­ro­wana do wszyst­kich przed­się­bior­ców. Raif­fe­isen-Leasing ofe­ruje leasing ope­ra­cyjny, finan­sowy lub zwrotny i to na dowol­nie wybrane urzą­dze­nie.

Finan­sują zarówno nowe jak i uży­wane maszyny i urzą­dze­nia. Na przy­kład takie jak: wózki widłowe, wtry­skarki, maszyny dru­kar­skie, maszyny sito­dru­kowe i fle­xo­gra­ficzne, maszyny do cię­cia papieru, maszyny do pako­wa­nia i folio­wa­nia, urzą­dze­nia i wypo­sa­że­nie warsz­ta­towe, prasy i maszyny do cię­cia bla­chy, maszyny do obróbki drewna, sprzęt biu­rowy mię­dzy innymi kom­pu­tery, ser­wery, koparki oraz wszel­kie inne maszyny i urzą­dze­nia.

Raif­fe­isen-Leasing uru­cho­mił spe­cjalną pro­ce­durę uprosz­czoną na maszyny i urzą­dze­nia do 250 tysięcy zło­tych. Oferta ta jest skie­ro­wana do klien­tów z seg­mentu micro. Nowy przedmiot jest dostar­czany przez auto­ry­zo­wa­nego dostawcę lub pro­du­centa danej marki, stan­dar­dowe przedmioty umów takie jak agre­gaty, obra­biarki do metali maszyny do obróbki pla­stycz­nej, maszyny sto­so­wa­nych w prze­twór­stwie rolno-spo­żyw­czym, sprę­żarki, maszyny sto­so­wane w prze­my­śle che­micz­nym, urzą­dze­nia prze­my­słowe, i jak już wyżej wspo­mnia­łam mak­sy­malna war­tość trans­ak­cji wynosi 250 tysięcy zło­tych.

Korzy­ści pro­ce­dury uprosz­czo­nej: Klient nie musi dostar­czać żad­nych doku­men­tów, opłata wstępna jest nie wielka, ponie­waż wynosi zale­d­wie 10%, cała pro­ce­dura odbywa się w bar­dzo szyb­kim tem­pie a for­mal­no­ści jakie musi klient zała­twić są ogra­ni­czone do mini­mum.

 

Zalety oferty leasingu maszyn i urzą­dzeń: bar­dzo długi okres trwa­nia leasingu, ponie­waż wynosi on od 24 mie­sięcy do 72 mie­sięcy, ina­czej jest nato­miast w przy­padku leasingu finan­so­wego ponie­waż trwa on od 6 mie­sięcy, Raif­fe­isen-Leasing finan­suje nawet do 90% war­to­ści przedmiotu, klient ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z finan­so­wa­nia maszyn i urzą­dzeń takich, które zostały zaku­pione za gra­nicą, nie ma tutaj zbęd­nej doku­men­ta­cji wystar­czy jedy­nie wnio­sek i oświad­cze­nie także cały pro­ces odbywa się bar­dzo szybko, Raif­fe­isen-Leasing nie zamyka się przed klien­tami wręcz prze­ciw­nie zależy im na jak naj­lep­szej współ­pracy dla­tego też są otwarci na nego­cja­cje warun­ków umowy, każdy klient jest trak­to­wany indy­wi­du­al­nie dla­tego też każdy har­mo­no­gram spłat jest dopa­so­wany do potrzeb klienta, klient jest obsłu­gi­wany na jak naj­wyż­szym pozio­mie, Raif­fe­isen-Leasing daje moż­li­wość rozło­że­nia war­to­ści koń­co­wej na raty.

Jak widać Leasing maszyn i urzą­dzeń to ogromna gama korzy­ści, z któ­rej zapewne warto sko­rzy­stać.

Leasing trans­portu cięż­kiego.

Jest to ide­alna oferta dla osób, które pro­wa­dzą firmę trans­por­tową czy budow­laną i do tego nie chcą stać w miej­scu tylko wręcz prze­ciw­nie chcą się roz­wi­jać. Raif­fe­isen-Leasing kie­ruje ofertę do wszyst­kich firm trans­por­to­wych, budow­la­nych lub logi­stycz­nych, nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści przed­się­bior­stwa.

Szcze­góły oferty leasingu trans­portu cięż­kiego.

Raif­fe­isen-Leasing ofe­ruje finan­so­wa­nie mię­dzy innymi: cię­ża­ró­wek, cią­gni­ków sio­dło­wych, przy­czep, naczep, cięż­kiego trans­portu dro­go­wego, i innych spe­cja­li­stycz­nych środ­ków trans­portu dowol­nego pro­du­centa. Ofe­ruje sfinan­so­wa­nie zarówno tych wszyst­kich pojaz­dów zarówno nowych jak i uży­wa­nych. Każdy zain­te­re­so­wany klient ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z formy leasingu ope­ra­cyj­nego, finan­so­wego lub zwrot­nego.

 

Zalety oferty trans­port ciężki:

Klient ma moż­li­wość wyboru waluty leasingu, okres finan­so­wa­nia jest bar­dzo długi ponie­waż aż do 5 lat, ofe­ruje rów­nież finan­so­wa­nie cią­gni­ków sio­dło­wych i cię­ża­ró­wek a także innych środ­ków trans­portu w wieku nawet do 120 mie­sięcy na koniec umowy, klient znaj­dzie tutaj także ela­styczne warunki umowy, a płat­no­ści są zawsze dopa­so­wane do potrzeb klienta, nowo­pow­stałe firmy rów­nież mogą liczyć na finan­so­wa­nie jedyny waru­nek jaki muszą speł­niać to taki, że ich dzia­łal­ność musi trwać co naj­mniej 3 mie­siące, war­tość koń­cowa może być roz­ło­żona na raty, klient jest zawsze obsłu­gi­wany indy­wi­du­al­nie i sta­rają się zaspo­koić wszyst­kie jego potrzeby.

RL-BUD Leasing Sprzętu budow­la­nego.

 

Oferta ta jest przy­go­to­wana spe­cjal­nie dla firm budow­la­nych. Dzięki tej ofer­cie firmy te mają moż­li­wość zdo­by­cia nowych maszyn oraz spe­cja­li­stycz­nych urzą­dzeń, które w obec­nych cza­sach są nie­zbędne do roz­woju firmy. Warunki umowy są usta­lane indy­wi­du­al­nie. Dla­tego też Raif­fe­isen-Leasing jest prze­ko­nany, że każdy może zna­leźć dla sie­bie jak naj­lep­szą ofertę.

Jak to działa?

Są to 4 pod­sta­wowe kroki.

W pierw­szej kolej­no­ści klient wypeł­nia for­mu­larz online. Drugi krok należy do Raif­fe­isen-Leasing to zna­czy, że doradca przy­go­tuje spe­cjalną ofertę i skon­tak­tuje się z klien­tem, trzeci krok polega na zło­że­niu przez klienta wnio­sku o finan­so­wa­nie i czwarty ostatni już krok klient pod­pi­suje umowę o finan­so­wa­nie. Jak widać jest to łatwe, szyb­kie i przy­jemne.

Szcze­góły oferty leasing maszyn i urzą­dzeń budow­la­nych.

Raif­fe­isen-Leasing ofe­ruje finan­so­wa­nie takich maszyn i urzą­dzeń jak: koparki, łado­warki, spy­charki, dźwigi, urzą­dze­nia wiert­ni­cze, beto­niarki czy środki trans­portu budow­la­nego. Każdy kto zamie­rza sko­rzy­stać z tej oferty ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z finan­so­wa­nia w for­mie leasingu ope­ra­cyj­nego, finan­so­wego lub zwrot­nego.

Zalety RL-BUD.

Pro­ce­dura dla leasin­gów o war­to­ści do 500 tysięcy zło­tych jest uprosz­czona, Raif­fe­isen-Leasing umoż­li­wia finan­so­wa­nie maszyn i urzą­dzeń zaku­pio­nych za gra­nicą, są otwarci na wszel­kie nego­cja­cje z klien­tami, har­mo­no­gram płat­no­ści jest dopa­so­wany do potrzeb klien­tów, jest moż­li­wość rozło­że­nia war­to­ści koń­co­wej na raty, każ­dej fir­mie jest przy­dzie­lany indy­wi­du­alny opie­kun klienta.

Sprzęt rol­ni­czy.

RL-AGRO Leasing dla rol­ni­ków.

Z oferty tej mogą sko­rzy­stać zarówno osoby fizyczne jak też przed­się­bior­stwa rolne i spół­dziel­nie. W ramach tego leasingu jest moż­li­wość uzy­ska­nia finan­so­wana na maszyny i urzą­dze­nia rol­ni­cze, cią­gniki, linie pro­duk­cyjne, a także inno­wa­cyjne i nie­stan­dar­dowe roz­wią­za­nia dla gospo­dar­stwa, które umoż­li­wią roz­wój.

Szcze­góły finan­so­wa­nia dla rol­ni­ków.

Finan­so­wa­niu dla rol­ni­ków mogą pod­le­gać wszel­kiego rodzaju maszyny i urzą­dze­nia rol­ni­cze takie jak cią­gniki rol­ni­cze, kom­bajny i inne spe­cja­li­styczne urzą­dze­nia. Każdy kto chce sko­rzy­stać z tej oferty ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z oferty finan­so­wa­nia w for­mie leasingu ope­ra­cyj­nego, finan­so­wego lub zwrot­nego. Raif­fe­isen-Leasing daje rów­nież moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z leasingu dofi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej.

Zalety RL-AGRO Leasingu.

Każdy klient jest obsłu­gi­wany indy­wi­du­al­nie, dla­tego też oferta jest przy­go­to­wy­wana w taki spo­sób aby speł­niała wszyst­kie potrzeby klienta, każdy klient ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z indy­wi­du­alnych warun­ków spłaty, dużą wygodą dla klienta jest rów­nież to, że for­mal­no­ści są ogra­ni­czone do mini­mum, dają moż­li­wość finan­so­wa­nia 100% war­to­ści przedmiotu, rol­nicy mogą sko­rzy­stać z bar­dzo wygod­nego i ela­stycz­nego okresu spłaty, ponie­waż może on trwać nawet do 120 mie­sięcy, dają moż­li­wość finan­so­wa­nia podatku VAT, klient w każ­dej sytu­acji może liczyć na pomoc ze strony eks­per­tów, har­mo­no­gramy spłat rów­nież są dosto­so­wane do potrzeb klien­tów oraz każda firma ma przy­dzie­lo­nego Indy­wi­du­al­nego Opie­kuna Klienta.

Sprzęt medyczny.

RL-MED leasing sprzętu medycz­nego.

Oferta RL-MED została spe­cjal­nie przy­go­to­wana z myślą dla pro­fe­sjo­na­li­stów, któ­rzy pra­cują w branży medycz­nej i kosme­tycz­nej. Leasing ten pozwala na sfinan­so­wa­nie zakupu pro­fe­sjo­nal­nego sprzętu, który jest wręcz nie­zbędny by móc pro­wa­dzić porad­nie, gabi­net czy salon. Oferta RL-MED jest ide­al­nie dopa­so­wana do potrzeb leka­rzy, sto­ma­to­lo­gów i pro­te­ty­ków, opty­ków, far­ma­ceu­tów labo­ran­tów i kosme­to­lo­gów.

Szcze­góły oferty.

RL-MED daje moż­li­wość sfinan­so­wa­nia róż­nych sprzę­tów medycz­nych mię­dzy innymi takich jak: sprzęt dia­gno­styczny, labo­ra­to­ryjny, optyczny jak rów­nież każdy inny sprzęt, który jest nie­zbędny do funk­cjo­no­wa­nia i pro­wa­dze­nia gabi­netu. Ofe­ruje finan­so­wa­nie w for­mie leasingu ope­ra­cyj­nego i finan­so­wego.

 

Rodzaje oferty.

Raif­fe­isen Beauty pro­dukt ten cha­rak­te­ry­zuje się pro­fe­sjo­na­li­zmem na rynku oraz w branży medycz­nej, este­tycz­nej i kosme­to­lo­gii. Wspiera rów­nież roz­wój nowych salo­nów. Uprosz­czona pro­ce­dura spra­wia, że w szybki i pro­sty spo­sób można sfi­nan­so­wać zakup potrzeb­nego sprzętu.

Fre­eMed pożyczkę tą wyróż­nia odro­czony har­mo­no­gram spłat kapi­tału. Jest na tyle korzystną ofertą, że nawet przez 6 mie­sięcy klient spłaca tylko cześć odset­kową. Pożyczkę zacią­gniętą w Fre­eMed można przezna­czyć na zakup nowego lub uży­wanego sprzętu np. sprzęt dia­gno­styczny, labo­ra­to­ryjny, optyczny, oku­li­styczny, radio­lo­giczny i każdy inny który da moż­li­wość pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści. Daje moż­li­wość rów­nież wypo­sa­że­nia gabi­netu w meble. Oferta ta jest prze­zna­czona dla leka­rzy, sto­ma­to­lo­gów i wete­ry­na­rzy z sek­tora mikro, dla tych któ­rzy pro­wa­dzą prak­tykę dłu­żej niż 2 lata.

RL MED oferta ta finan­suje wypo­sa­że­nia gabi­netów medycz­nych, aptek lub przy­chodni w spe­cja­li­styczną apa­ra­turę taką jak: sprzęt dia­gno­styczny, labo­ra­to­ryjny, optyczny. Jest w sta­nie sfi­nan­so­wać każdy sprzęt który jest nie­zbędny do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści. Oferta ta sku­pia się głów­nie dla leka­rzy sto­ma­to­lo­gów, pro­te­ty­ków, opty­ków, far­ma­ceu­tów, labo­ran­tów i kosme­to­lo­gów.

Samo­chód w leasing oferta ta jest prze­zna­czona dla przed­sta­wi­cieli wol­nych zawo­dów, jest moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z uprosz­czo­nej pro­ce­dury leasingu samo­cho­dów oso­bo­wych i dostaw­czych i to dowol­nych marek, zarówno nowych jak i uży­wa­nych.

Zalety leasingu RL-MED

Moż­li­wość uzy­ska­nia finan­so­wa­nia bez wkładu wła­snego, warunki umowy oraz płat­no­ści są zawsze dopa­so­wane do potrzeb klienta, pra­cują za naj­więk­szymi pro­du­centami sprzętu medycz­nego co pozwala na atrak­cyjne warunki zakupu, war­tość koń­cowa może być roz­ło­żona na raty, jak w innych leasin­gach tak rów­nież w tym każda firma ma przy­zna­nego Indy­wi­du­al­nego Opie­kuna klienta oraz ofe­rują moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z leasingu w ramach pro­gramu Unii Euro­pej­skiej.

Leasing dla kon­su­menta.

Leasing kon­su­mencki.

Leasing kon­su­mencki jest to ide­alna oferta dla osób, które są zain­te­re­so­wane zaku­pem pojazdu na zasa­dach leasingu, bez wymogu pro­wa­dze­nia wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Dzięki tej ofer­cie klient może speł­nić swoje marze­nia lub po pro­stu cie­szyć się życiem. Do tego zna­leźć tutaj można atrak­cyjne mie­sięczne raty.

Leasing dla kon­su­menta szcze­góły.

Każdy kto chciałby sko­rzy­stać z tej oferty Raif­fe­isen-Leasing jest w sta­nie sfi­nan­so­wać zakup samo­chodu oso­bowego lub cię­ża­rowego o DCM do 3,5 ton, moto­cy­kla, łodzi moto­ro­wej lub żaglo­wej. Pojazdy i łodzie mogą być nowe lub uży­wane, pocho­dzące od auto­ry­zo­wa­nych deale­rów, współpra­cujących komi­sów i dostaw­ców, a także insty­tu­cji finan­sowych dys­po­nu­ją­cych sprzę­tem pole­asin­go­wym i piwin­dy­ka­cyj­nym. Z tego leasingu mogą sko­rzy­stać osoby, które są zatrud­nione na umowę o pracę, na czas okre­ślony, umowę o dzieło, umowę zle­ce­nie, umowę agen­cyjną, kon­traktu mena­dżer­skiego, pro­wa­dzących gospo­dar­stwa rolne oraz osoby, które czer­pią zyski z wynajmu nie­ru­cho­mo­ści oraz eme­ryci i ren­ci­ści. Także jak widać oferta ta jest prze­zna­czona dla ogrom­nej liczny osób nie­za­leż­nie na jakiej pod­sta­wie pozy­skują dochody.

Zalety oferty.

Dają moż­li­wość finan­so­wa­nia 100% war­to­ści przedmiotu, klient ma moż­li­wość wyboru waluty, dostęp do finan­so­wa­nia jest szybki i pro­sty, warunki umowy oraz płat­no­ści są ela­styczne i zawsze dopa­so­wane do potrzeb klienta, for­mal­no­ści są reali­zo­wany w dogod­nym miej­scu i cza­sie dla klienta, ogromną zaletą dla klienta jest to, że Raif­fe­isen-Leasing nego­cjuje dla klienta spe­cjalne rabaty na wybrany pojazd, wyróż­nia ich rów­nież szybki czas podej­mo­wa­nia decy­zji, ponie­waż wie­dzą że każ­demu zależy na cza­sie oraz gwa­ran­tują niż­sze koszty, które są zwią­zane z bra­kiem koniecz­no­ści usta­na­wia­nia dodat­ko­wych zabez­pie­czeń.

 

Tur­bo­le­asing

Tur­bo­le­asing umoż­li­wia leasin­go­wa­nie przedmio­tów bez­po­śred­nio w skle­pach inter­ne­to­wych. Oferta ta jest skie­ro­wana do tych firm, które chcą w szybki i łatwy spo­sób uzy­skać finan­so­wa­nie na sprzęty takie jak: kom­pu­tery, smart­phony, tablety i inne urzą­dze­nia IT.

 

Szcze­góły oferty Tur­bo­le­asing.

 

Tur­bo­le­asing jest w sta­nie sfi­nan­so­wać dowolne przedmioty, któ­rych war­tość zamó­wie­nia prze­kra­cza 2000 zł netto. Dzięki tej ofer­cie ist­nieje moż­li­wość leasin­go­wa­nia przedmiotu za pośred­nic­twem strony zaku­po­wej. Są to łatwe kroki. Wystar­czy, że klient doda wybrany przedmiot do koszyka, po czym obli­czy ratę leasingu oczy­wi­ście przy obli­cza­niu rat powi­nien dosto­so­wać para­me­try kal­ku­la­cji do swo­ich potrzeb. Wnio­sek, który należy skła­dać online można zło­żyć w każ­dym momen­cie, przez całą dobę i to przez sie­dem dni w tygo­dniu. Decy­zja jest podej­mo­wana eks­pre­sowo nawet w 15 minut od zło­że­nia apli­ka­cji online. Tur­bo­le­asing jest dostępny w skle­pach takich jak: cyfrowe.pl, cor­tland.pl, idream.pl, ispot.pl, x-kom. pl.

 

Zalety oferty tur­bo­le­asingu.

 

Klient może być w zupeł­no­ści spo­kojny ponie­waż zapew­niają 100% bez­pie­czeń­stwo oraz swo­bodę za pomocą apli­ka­cji on-line, dzięki, któ­rej można wszystko zała­twić i to bez wycho­dze­nia z domu, wnio­sek można zło­żyć przez 24 godziny przez 7 dni w tygo­dniu, decy­zja jest podej­mo­wana nawet w 15 minut, oferta ta doty­czy zamó­wień już od 2000 zł netto, klienta ma moż­li­wość gdzie chciałby pod­pi­sać umowę czy to w skle­pie czy za pośred­nic­twem klienta wszystko zależy od tego, gdzie klien­towi będzie wygod­niej.

 

Kon­takt:

Adres kore­spon­den­cyjny:

Raif­fe­isen-Leasing Pol­ska S A.

ul. Grzy­bow­ska 78

00-844 War­szawa

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *