Toy­ota Leasing Pol­ska Sp. z o. o. pro­wa­dzi swoją dzia­łal­ność już od 2002 roku. Jej jedy­nym udzia­łow­cem jest Toy­ota Bank. Oferta ta sku­pia się na wspie­ra­niu finan­so­wa­nia zakupu samo­cho­dów Toy­ota i Lexus w zakre­sie leasingu ope­ra­cyj­nego i finan­sowego oraz najmu dłu­go­trwa­łego.

 

Histo­ria Toy­oty Bank.

Toy­ota Bank Pol­ska S A. Działa o dwa lata wcze­śniej od Toy­oty leasing czyli od 2000 roku. Wła­ści­cie­lem TBP jest nie­miecka spółka Toy­ota Kre­di­tBank GmHz z sie­dzibą w Kolo­nii.

Podob­nie jak Toy­ota leasing ich oferta to finan­so­wa­nie zakupu samo­cho­dów Toy­ota i Lexus. Czyli łączą ich oby­dwa samo­chody. Oferta ta oprócz tego, że jest skie­ro­wana do indy­wi­du­al­nych klien­tów to rów­nież sko­rzy­stać z niej mogą przed­się­biorcy.

 

W 2007 roku Toy­ota Bank uru­cho­mił plat­formę ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej. Ich dotych­cza­sowa oferta została powięk­szona o konta oso­bi­ste i oszczęd­no­ściowe, lokaty, pożyczki i karty płat­ni­cze a także sys­temy obsługi przez Inter­net, tele­fon i SMS.

 

Toy­ota Bank Pol­ska S A. Oraz Toy­ota Leasing Pol­ska Sp. z o. o. Wcho­dzą w skład Toy­ota Motor Cor­po­ra­tion oraz Toy­ota Finan­cial Servi­ces Cor­po­ra­tion.

 

Nie­za­wod­ność Toy­ota Bank gwa­ran­tuje sys­tem Toy­ota Way, który jest sto­so­wany każ­dego dnia.

 

Pod­sta­wowe war­to­ści to:

 

Ambi­cja ? zależy im na zdo­by­wa­niu coraz to więk­szej ilo­ści nowych klien­tów dla­tego też dostar­czają do klien­tów pro­ste, inno­wa­cyjne i bez­pieczne pro­dukty finan­sowe.

 

Zapał ? sta­rają się zawsze wszystko zre­ali­zo­wać szybko i ela­stycz­nie oraz reagują zawsze na bie­żąco.

 

Wspólny cel ? zależy im aby ich misja była zawsze w 100% dopeł­niona.

 

Posia­dają rów­nież przej­rzy­ste reguły dla ofe­ro­wa­nych przez nich usług to zna­czy:

 

Gen­chi Gen­butsu ? pod­kre­ślają, że zgod­nie z tą zasadą zawsze przed pod­ję­ciem decy­zji spraw­dzają fakty.

 

Respekt ? atmos­fera jak panuje to wza­jemny sza­cu­nek i zaufa­nie.

 

Praca zespo­łowa ? są w pełni świa­domi i prze­ko­nani do tego, że two­rzą pro­fe­sjo­nalny zespół.

 

Roz­trop­ność ? zawsze patrzą w dal, innymi słowy dłu­go­ter­mi­nowo. Nie poprze­stają na tym co jest.

 

Kaizen ? zawsze dążą do jak najwięk­szej dosko­na­ło­ści.

 

3 pro­ste kroki do Toy­oty.

 

Po pierw­sze płata wstępna jest bar­dzo niska. A w dodatku o wyso­ko­ści wpłaty wstęp­nej decy­duje klient.

Po dru­gie jest niska rata leasin­gowa. Wyso­kość mie­sięcznej raty jest wli­czona w opar­ciu o ocenę Toy­oty pomniej­szoną o wyso­kość opłaty wstęp­nej i kwotę wykupu.

Po trze­cie niska utrata war­to­ści. Klient ma pew­ność co do niskiej utraty war­to­ści Toy­oty dzięki gwa­ran­to­wa­nej war­to­ści rezy­du­al­nej. Oprócz tego wszyst­kiego klient dokład­nie ile będzie warta Toy­ota.

 

Warianty po zakoń­cze­niu umowy.

Po zakoń­cze­niu umowy klient może zatrzy­mać samo­chód, wymie­nić samo­chód lub prze­dłu­żyć finan­so­wa­nie. Co należy rozu­mieć pod poję­ciem zatrzy­ma­nia samo­chodu? To, że aby móc zatrzy­mać samo­chód wystar­czy spła­cić ratę wyku­pową w cało­ści i zatrzy­mać Toy­otę. Pod poję­ciem wymiany samo­chodu należy rozu­mieć, że klient może wybrać nową Toy­otę a diler może odku­pić obecny samo­chód. Nato­miast prze­dłu­że­nie finan­so­wa­nia należy rozu­mieć w ten spo­sób, że klient może zatrzy­mać Toy­otę a ratę wyku­pową sfi­nan­so­wać na dogod­nych warun­kach w Toy­ota Leasing.

Pod­su­mo­wu­jąc.

Leasing SMARTPLAN to:

Niskie koszty użyt­ko­wa­nia, już od 0% wpłaty wła­snej, korzy­ści podat­kowe, kom­plek­sowy ser­wis Toy­oty, zawsze nowa Toy­ota, auto zastęp­cze, opony, cen­trum tech­niczne.

3 warianty leasingu SMARTPLAN

Pierw­szy z nich to wariant Easy. Leasing ope­ra­cyjny z gwa­ran­to­waną wysoką war­to­ścią wykupu samo­chodu, któ­rej kon­se­kwen­cją jest bar­dzo niska rata. Dodat­kowa klienci leasingu SMARTPLAN mogą sko­rzy­stać z rewe­la­cyj­nego opro­cen­to­wa­nia i ze spe­cjal­nych raba­tów. Klient zawsze może skon­tak­to­wać się z Cen­trum Tech­nicz­nym i może zgło­sić nastę­pu­jące rze­czy: np. może zgło­sić szkodę, może uzy­skać infor­ma­cji na temat likwi­da­cji szkód, może rów­nież umó­wić się z Dile­rem na prze­gląd lub wymianę opon a także może zgło­sić pomoc w udzie­la­niu świad­czeń assi­stance.

Drugi wariant to Easy Plus. Wariant ten wyróż­nia spo­śród innych kon­ku­ren­cyjne ubez­pie­cze­nie samo­chodu wli­czone w raty leasingu gwa­ran­tujące dodat­kowy kom­fort pla­no­wa­nia kosz­tów zwią­za­nych z użyt­ko­wa­niem samo­chodu.

Trzeci wariant to Com­fort. Wariant ten jak sama nazwa mówi gwa­ran­tuje klien­towi kom­fort jak to rozu­mieć? To zna­czy, że klient nie musi myśleć o fak­tu­rach, za prze­glądy, naprawy, zakup, wymianę i skła­do­wa­nie opon. Klient nie musi pła­cić za auto zastęp­cze ani mar­twić się o zakup ubez­pie­cze­nia. Jedyne co klient musi opła­cić to paliwo i płyn do spry­ski­wa­cza. Wszystko inne jest w jed­nej racie mie­sięcznej w ramach wariantu Com­fort.

 

Jak Toy­ota uzy­skuje tak niską ratę?

Odpo­wiada za to wiele czyn­ników.

Jed­nym z nich jest gwa­ran­cja odkupu samo­chodu przez Toy­otę.

W trak­cie trwa­nia leasingu SMARTPLAN klient spłaca jedy­nie tę część war­to­ści pojazdu, która odpo­wiada rze­czy­wi­stej utra­cie war­to­ści w tym cza­sie, czyli nie­rzadko dwu­krot­nie mniej niż w przy­padku tra­dy­cyj­nego leasingu. Wszystko to i całą tą gwa­ran­cję odkupu samo­chodu daje Toy­ota.

Dru­gim czyn­ni­kiem jest naj­mniej­sza na rynku utrata war­to­ści.

Jak sama nazwa wska­zuje o utra­cie war­to­ści decy­duje rynek. Spa­dek war­to­ści Toy­oty jest naprawdę niski. A wszystko dzięki nie­za­wod­no­ści tego samo­chodu. W przy­padku leasingu SMARTPLAN toy­ocie zależy na kom­for­cie klienta oraz niskich kosz­tach użyt­ko­wa­nia, dla­tego też klient otrzy­muje jak naj­niż­szą ratę mie­sięczną.

Trzeci czyn­nik to niskie koszty leasingu i dedy­ko­wane rabaty.

Leasing SMARTPLAN jak wyżej wspo­mnia­łam posiada niskie koszty leasingu oraz rabaty. Rozu­mieć to należy w ten spo­sób, że raty leasingu są kon­stru­owane przy wyko­rzy­sta­niu rewe­la­cyj­nego opro­cen­to­wa­nia.

Czwarty czyn­nik to atrak­cyjne raty ser­wi­sowe.

Sta­ty­styka awa­ryj­no­ści ma główny wpływ na wyso­kość raty ser­wi­so­wej. Na niską ratę ser­wisową wpływa rów­nież wysoka nie­za­wod­ność Toy­oty.

Pod­su­mo­wu­jąc lider nie­za­wod­no­ści + TOYOTA busi­ness servi­ce­=ni­ska rata ser­wi­sowa.

Piąty czyn­nik to naj­tań­sze ubez­pie­cze­nie.

Klient ma do wyboru dwa ubez­pie­cze­nia. Ubez­pie­cze­nie roczne, które odna­wia się po 12 mie­sią­cach lub ubez­pie­cze­nie wie­lo­let­nie, które gwa­ran­tuje stałą ratę ubez­pie­cze­niową do końca trwa­nia umowy.

Toy­ota leasing.

Leasing Smart­plan.

Leasing nowa Toy­ota.

Co daje leasing nowej Toy­oty?

Przede wszyst­kim nawet 60% niż­sze raty mie­sięczne, nowy samo­chód można mieć nawet co 3?4 lata oraz pakiety usług są w atrak­cyj­nych cenach.

Szcze­góły: obsługa przez inter­net, obsługa tele­foniczna oraz bez­pie­czeń­stwo.

Inno­wa­cyjne finan­so­wa­nie w Toy­ota leasing.

Leasing SMARTPLANU kie­ruje swoją ofertę do mikro, małych oraz śred­nich przed­się­biorstw.

Korzy­ści wyni­ka­jące z leasingu SMARTPLANU to: gwa­ran­cja odkupu auta Dilera Toy­oty, pro­gram ten jest skie­ro­wany jak już wyżej wspo­mnia­łam dla róż­nych przed­się­biorstw dla mikro, małych i śred­nich, klient może liczyć na niskie koszty użyt­ko­wa­nia, raty mie­sięczne są wli­czane w koszty uzy­ska­nia przy­chodu, klienta ma rów­nież moż­li­wość odli­cze­nia VAT ? u od rat mie­sięcz­nych a raty ser­wi­sowe są bar­dzo atrak­cyjne.

Dodat­ko­wymi zale­tami leasingu SMARTPLANU są: każdy kto chciałby sko­rzy­stać z oferty toyota Leasing SMARTPLAN będzie spła­cał jedy­nie tę część war­to­ści pojazdu, która odpo­wiada rze­czy­wi­stej utra­cie war­to­ści o tym cza­sie, ma rów­nież moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z naj­mniej­szej na rynku utraty war­to­ści, która wynika mię­dzy innymi z nie­za­do­wo­le­nia Toy­oty, oprócz tego wszyst­kiego klient otrzyma niskie koszty leasingu oraz rabaty, for­mal­no­ści są ogra­ni­czone do mini­mum a do tego przy wszyst­kich for­mal­no­ściach pomoże Diler Toy­oty u niego wszystko można zała­twić oraz do wyboru są dwa rodzaje ubez­pie­cze­nia roczne lub wie­lo­let­nie.

Jak wziąć leasing?

Jest to kilka pro­stych kro­ków, które przed­sta­wię.

Po pierw­sze klient powi­nien zgło­sić się do Dilera innymi słowy powi­nien go odwie­dzić. Następ­nie wybiera samo­chód. Następ­nie w ciągu 10 minut wspól­nie z Dile­rem wypeł­nia wnio­sek. Klient musi przed­sta­wić takie doku­menty jak: doku­ment firmy oraz doku­menty finan­sowe. W prze­ciągu godziny podej­mo­wana jest decy­zja, którą klient odbiera. Po czym pod­pi­suje umowę i odbiera samo­chód.

Czę­ste pyta­nia odno­śnie Leasingu SMARTPLAN to:

Czy można zwięk­szyć limit prze­biegu pojazdu?

Oczy­wi­ście limit ten może zostać zmie­niony ale tylko na wnio­sek klienta. Nato­miast należy pamię­tać, że wpro­wa­dze­nie zmian do umowy wiąże się z koniecz­no­ścią pod­pi­sa­nia przez strony umowy sto­sow­nego aneksu. Zmiana tego limitu może rów­nież spo­wo­do­wać zmianę wyso­ko­ści rat leasingu oraz kwoty wykupu pojazdu.

W jaki spo­sób działa leasing z ser­wi­sem?

Jeżeli klient zdecy­duje się na leasing SMARTPLAN to klient pod­pi­suje z Toy­ota leasing dwie umowy jedna to umowa leasingu a druga to umowa ser­wi­sowa która doty­czy obsługi ser­wi­so­wej pojazdu.

Umowa ser­wi­sowa zawiera mię­dzy innymi: likwi­da­cję szkód, zakup, wymianę i skła­do­wa­nie opon w ASO Toy­ota, pomoc jeżeli tra­fią się nie­prze­wi­dziane oko­licz­no­ści na dro­dze, aran­żo­wa­nie dostar­cze­nia samo­chodu zastęp­czego oraz klient może liczyć na Opiekę Cen­trum Tech­nicz­nego i to cało­do­bowo przez 7 dni w tygo­dniu pod nume­rem tele­fonu 22 318 82 36 lub pod adre­sem e-mailo­wym smart­plan@pl. toyota-fs. com.

Ser­wi­so­wa­nie przedmiotu leasingu (prze­glądy okre­sowe) ? gdzie muszą być robione?

Ser­wi­so­wa­nie przedmiotu leasingu mus odby­wać się w auto­ry­zo­wa­nych sta­cjach obsługi Toy­ota.

Gdzie należy się zgło­sić w celu wymiany opon?

Jeżeli klient potrze­buje wymie­nić opony powi­nien zgło­sić się do auto­ry­zo­wa­nej sta­cji dealer­skiej, w któ­rej był naby­wany pojazd. Cen­trum tech­niczne świad­czy pomoc jeżeli cho­dzi o uma­wia­nie i koor­dy­no­wa­nie ter­mi­nów zwią­za­nych z reali­za­cją wymiany opon.

Stan­dard Leasing nowe.

Jest to szybki roz­wój firmy.

Stan­dard leasing ofe­ruje wpłatę wstępną już od 0%, umowa może trwać do 60 mie­sięcy a w dodatku dużym udo­god­nie­niem dla klienta jest to, że wszyst­kie for­mal­no­ści może zała­twić w jed­nym miej­scu.

Szcze­góły.

 

Gwa­ran­tują: obsługę przez inter­net, tele­fon oraz zapew­niają bez­pie­czeń­stwo.

Nowe samo­chody Toy­ota w dogod­nym leasingu.

Stan­dard leasing sfi­nan­suje zakup wybra­nej przez klienta Toy­oty.

Korzy­ści Stan­dard leasing to: wpłata wstępna już od 0%, opłaty mie­sięczne są róż­no­rodne ponie­waż są stałe, degre­sywne lub sezo­nowe, opłata admi­ni­stra­cyjna zależy od oceny finan­sowej korzy­sta­ją­cego, opłata wstępna mie­ści się mię­dzy 0% a 40%, umowa trwa od 24 do 60 mie­sięcy, klient znaj­dzie tutaj pro­ce­durę uprosz­czoną oraz Stan­dard Leasing sfi­nan­suje nowe samo­chody oso­bowe i cię­ża­rowe Toy­ota.

Wszyst­kie warunki leasingu są dosto­so­wane do indy­wi­du­al­nych potrzeb klienta. Klient ma moż­li­wość zawar­cia umowy leasin­go­wej w pro­ce­du­rze uprosz­czo­nej oraz finan­so­wa­nia ubez­pie­cze­nia komu­ni­ka­cyj­nego w PZU S A., Allianz lub Hestii.

Jak wziąć leasing?

 

Klient w pierw­szej kolej­no­ści odwie­dza dilera, wybiera swój wyma­rzony samo­chód, wspól­nie z dile­rem wypeł­nia wnio­sek leasin­gowy któ­rego wypeł­nie­nie trwa 10 minut. Klient zosta­nie popro­szony o przed­sta­wie­nie doku­mentu firmy oraz doku­men­tów finan­so­wych. W prze­ciągu godziny jest podej­mo­wana decy­zja leasin­gowa, po czym klient pod­pi­suje umowę i cie­szy się z moż­li­wo­ści ode­bra­nia samo­chodu.

Leasing SMARTPLAN uży­wany samo­chód.

Leasing SMARTPLAN przy uży­wanym samocho­dzie ofe­ruje: nawet 60% niż­sze raty mie­sięczne, finan­suje samo­chody takie jak: Toy­ota i Lexus oraz moż­li­wość wymiany samo­chodu nawet co rok.

Podob­nie jak we wcze­śniej­szym leasingu klient może liczyć na obsługę tele­foniczną, inter­netową oraz cał­ko­wite bez­pie­czeń­stwo.

Inno­wa­cyjne finan­so­wa­nie w Toy­ota leasing.

Leasing SMARTPLAN na wybraną przez klienta uży­waną Toy­otę ofe­ruje niskie raty oraz cykliczną wymianę samo­chodu. Klient ma moż­li­wość wymiany samo­chodu na nowy bądź uży­wany.

Korzy­ści to: niż­sze raty mie­sięczne nawet o 60%, niska wpłata wła­sna nawet już od 0%, oferta ta jest dostępna dla samo­cho­dów do 7 lat, okres finan­so­wa­nia jest dogodny dla klienta, ponie­waż jest bar­dzo długi trwa on od 12 do 48 mie­sięcy, klient ma moż­li­wość wymiany samo­chodu co 12 mie­sięcy, finan­suje samo­chody takie jak Toy­ota i Lexus.

Stan­dard Leasing uży­wane.

Uży­wana Toy­ota jest w zasięgu ręki klienta.

Stan­dard Leasing uży­wane ofe­ruje: 0% mini­mal­nej wpłaty wstęp­nej, umowa aż do 60 mie­sięcy, wszyst­kie for­mal­no­ści są zała­twiane w jed­nym miej­scu.

Szcze­góły.

Jak w każ­dym z powyż­szych leasin­gów klient może liczyć na obsługę tele­foniczną, obsługę przez Inter­net oraz 100% bez­pie­czeń­stwo.

 

Uży­wane Auta Lexus i Toy­ota.

Zaletą tej oferty jest przede wszyst­kim cał­ko­wita przej­rzy­stość, nic nie ukry­wają przed klien­tem, koszty są przed­sta­wione i nie ma żad­nych ukry­tych opłat. Jest moż­li­wość finan­so­wa­nia star­szych samo­cho­dów.

Wszyst­kie korzy­ści tej oferty to: od 0% opłaty wstęp­nej, umowa do 60 mie­sięcy, oferta ta jest dostępna dla samo­cho­dów do 15 lat oraz wszyst­kie for­mal­no­ści są zała­twiane w jed­nym miej­scu.

Jak wziąć leasing?

Wszyst­kie czyn­no­ści są iden­tyczne jak w poprzed­nim leasingu. Także w celu przy­po­mnie­nia i utrwa­le­nia. Po pierw­sze klient udaje się do dilera, wybiera samo­chód dla sie­bie, wnio­sek o leasing wypeł­nia z pomocą i w obec­no­ści dilera, któ­rego wypeł­nie­nie trwa 10 minut. Musi przed­sta­wić doku­ment firmy oraz doku­menty finan­sowe. Po tym wszyst­kim czeka na decy­zję leasin­gową, któ­rej pod­ję­cie zaj­muje około 1 godziny, pod­pi­suje umowę i na koniec odbiera samo­chód i cie­szy się z moż­li­wo­ści użyt­ko­wa­nia.

Najem dłu­go­ter­mi­nowy.

Dla osób, które potrze­bują pro­fe­sjo­nal­nej opieki nas swoją flota samo­cho­dów Toy­ota Leasing Pol­ska, Toy­ota Motor Poland wraz z wybra­nymi Deale­rami stwo­rzyli pro­gram najmu dłu­go­ter­mi­no­wego ? Corpo SMARTPLAN.

Korzy­ści wyni­ka­jące z tego pro­gramu to: obniża koszty obsługi floty klienta, ofe­rują atrak­cyjne warunki finan­so­wa­nia, dzięki temu pro­gramowi klient rów­nież może zre­du­ko­wać koszty a podnieść kom­fort korzy­sta­nia z pojaz­dów, posia­dają ponad 15 let­nie doświad­cze­nie w zarzą­dza­niu flotą ponad 10000 aut.

Kon­takt:

Klient może się skon­tak­to­wać za pomocą for­mu­larz kon­tak­to­wego, który znaj­duje się na stro­nie inter­netowej.

Info­li­nia Toy­ota Bank

Auto­ma­tyczny sys­tem tele­foniczny jest dostępny przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygo­dniu.

Doradcy są dostępni w godzi­nach od 8.00 do 21.00 w dni robo­cze, nato­miast w soboty od 8.00 do 14:00.

Doradcy udzielą infor­ma­cji w zakre­sie: oferty pro­duk­to­wej Toy­ota Bank, opro­cen­to­wa­nia opłat i pro­wi­zji, sta­tu­sie zło­żo­nych wnio­sków i dys­po­zy­cji, reali­za­cji trans­ak­cji ban­ko­wych oraz przyj­mo­wa­nie dys­po­zy­cji, zgło­szeń i wnio­sków.

Dane adre­sowe:

Toy­ota Bank:

ul. Postępu 18 b, 02-676 War­szawa

Toy­ota leasing:

ul. Postępu 18 b, 02-676 War­szawa

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *