Pracę agenta może wyko­ny­wać dosłow­nie każdy. Można trak­to­wać tą pracę jako pracę dodat­kową lub jako stałą pracę na etat. Agent kre­dytowy może liczyć na pomoc od spółki Kre­dy­tum.pl dosłow­nie o każ­dej porze dnia i nocy. Kre­dy­tum.pl należy do spółek, które się pręż­nie roz­wi­jają i są lide­rem na rynku w branży pośred­nic­twa kre­dytowego. Cały czas pro­wa­dzą nabór do zespołu agen­tów. Jest już ponad 13 tysięcy agen­tów. Kre­dy­tum.pl cały czas poszu­kuje nowych agen­tów do współ­pracy a z obec­nych są bar­dzo dumni.

Współ­praca dla agen­tów

Kre­dy­tum.pl pro­po­nuje mię­dzy innymi agen­tom: satys­fak­cję z wyko­ny­wa­nia pracy, moż­li­wość zaro­bie­nia naprawdę dużych pie­nię­dzy, które wypły­wają z pro­wi­zji od każ­dej prze­pro­wa­dzo­nej trans­ak­cji, pro­po­nują także roz­wój, reali­za­cję oraz pre­stiż i karierę. Kre­dy­tum.pl zapra­sza do współ­pracy takie osoby, które posia­dają zdol­no­ści inter­per­so­nalne, które pomogą agen­towi prze­ko­nać dużą ilość osób do skorzy­sta­nia z atrak­cyj­nych ofert. Inne firmy wyma­gają od agen­tów odpo­wied­niego wykształ­ce­nia np. muszą posia­dać magi­stra eko­no­mii.

Kre­dy­tum.pl tego abso­lut­nie nie wymaga. Ponie­waż to tak naprawdę nie gwa­ran­tuje, że agent będzie posia­dał wie­dzę ze zna­jo­mo­ści rynku pro­duk­tów finan­sowych. To wła­śnie Kre­dy­tum.pl zapew­nia każ­demu agen­towi z osobna pełne oraz pro­fe­sjo­nalne wspar­cie pod­czas zdo­by­wa­nia wie­dzy. Są gotowi do prze­pro­wa­dze­nia odpo­wied­nich szko­leń w taki spo­sób aby każdy agent był wyszko­lony na pro­fe­sjo­nalnego agenta kre­dytowego. Szko­le­nia zostaną prze­pro­wa­dzone w taki spo­sób aby każdy agent miał moż­li­wość zaro­bie­nia nawet 26000 tysięcy zło­tych i to przy jed­nej trans­ak­cji. Szko­le­nia zapew­niają cał­ko­wite wspar­cie mery­to­ryczne. Wszel­kie szko­le­nia są cał­ko­wi­cie bez­płatne. Jeżeli agent zde­cy­duje się na pod­pi­sane umowy z Kre­dy­tum.pl zyska rów­nież nie­zbędne narzę­dzia, które mają na celu uła­twie­nie wyko­ny­wa­nia swo­jej pracy. Są to bar­dzo pro­ste w obsłu­dze pro­gramy. Za pomocą pro­gra­mów oraz sys­te­mów agent ma moż­li­wość na odna­le­zie­nie w jed­nym miej­scu wszyst­kich ofe­ro­wa­nych przez Kre­dy­tum.pl usług oraz pro­duk­tów. Pozwala on rów­nież na prze­pro­wa­dze­nie całego pro­cesu sprze­da­żo­wego.

Wszystko to jest dostępne dla agenta tylko i wyłącz­nie za pośred­nic­twem kom­pu­tera i to zupeł­nie za darmo. Aby otrzy­mać takie narzę­dzie jak już wyżej wspo­mnia­łam wystar­czy jedy­nie pod­pi­sać umowę z Kre­dy­tum.pl Każdy agent otrzy­muje także oprócz bez­płat­nych szko­leń i narzę­dzi rów­nież dar­mowe mate­riały rekla­mowe ulotki oraz spe­cjalne strony inter­ne­towe, które są two­rzone dla poszcze­gól­nych agen­tów.

Kre­dy­tum.pl zapra­sza do współ­pracy wszyst­kie osoby, które chciały by pod­jąć pracę na sta­nowisku agenta kre­dytowego. Osoby takie muszą posia­dać odpo­wied­nie pre­dys­po­zy­cje.

 

Współ­praca dla part­ne­rów bizne­so­wych.

Kre­dy­tum.pl ofe­ruje pro­dukty finan­sowe ponad 11 ban­ków i 15 firm pożycz­ko­wych. Należą do naj­więk­szej firmy finan­sowej w Pol­sce. A dla­czego? Ponie­waż posia­dają naj­więk­szą liczbę usług, które posia­dają naj­wyż­szą jakość. Są lide­rem na Pol­skim rynku w branży pośred­nic­twa kre­dytowego. Nie stoją oczy­wi­ście w miej­scu cały czas posze­rzają swoje usługi by móc zaspo­koić nawet naj­bar­dziej wyma­gające potrzeby klien­tów. Nie ogra­ni­czają się wyłącz­nie do branży finan­sowej. Posia­dają ogromne doświad­cze­nie, które udało im się zdo­być dzięki współ­pracy z jedną z naj­więk­szych sieci komór­ko­wych. Także pod­su­mo­wu­jąc dosko­nale sobie radzą rów­nież na innych ryn­kach. Bez pro­blemu pora­dzą sobie w sprze­daży kre­dytu gotów­ko­wego ofert z kate­go­rii leasing, jak i tele­fonu z abo­na­men­tem. Dla­tego też zain­te­re­so­wani są pod­ję­ciem współ­pracy z róż­nymi bran­żami. Swoją ofertę współ­pracy kie­rują do takich branż jak: tele­ko­mu­ni­ka­cyjna, ener­ge­tyczna, rekla­mowa, ubez­pie­cze­niowa, moto­ry­za­cyjna, han­dlowa. Kre­dy­tum.pl ofe­ruje odpo­wied­nią reklamę i sprze­daż dodat­ko­wych pro­duk­tów przez pra­cow­ni­ków Kre­dy­tum.pl. Posia­dają kanały dys­try­bu­cyjne za któ­rych pomocą są udo­stęp­niane oraz roz­po­wszech­niane pro­dukty oraz usługi. Do tych kana­łów należy: call cen­ter, agenci mobilni oraz strony inter­ne­towe.

 

Agenci mobilni ? jest już ich ponad 13 tysięcy, współpra­cują z Kre­dy­tum.pl Dzięki ich mobil­no­ści każ­dego dnia są dostar­czane do klien­tów usługi. Potra­fią dotrzeć do klienta w każde wybrane przez niego miej­sce, na tery­to­rium całego kraju.

 

Call cen­ter ? są to wyspe­cja­li­zo­wani i wykwa­li­fi­ko­wani tele ? doradcy. Posia­dają długi staż pracy. Każ­dego dnia kon­taktują się z tysią­cami osób w celu ofe­ro­wa­nia pro­duk­tów oraz usług Kre­dy­tum.pl oraz part­ne­rów współpra­cujących z nimi.

 

Strony inter­ne­towe ? jest to naj­szyb­szy spo­sób by wszyst­kie oferty oraz pro­dukty dotarły do infor­ma­cji inter­nau­tów. Jest już ich około 2000. Cały czas są ulep­szane i uno­wo­cze­śniane przez pro­gramistów i copyw­ri­te­rów. Strony te rów­nież mogą ofe­ro­wać pro­dukty oraz usługi part­ne­rów współpra­cujących z Kre­dy­tum. pl.

 

Wszyst­kich zain­te­re­so­wanych współ­pracą part­ne­rów bizne­so­wych Kre­dy­tum.pl zapra­sza do kon­taktu poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza, który znaj­duje się na stro­nie inter­ne­towej. Każdy for­mu­larz jest roz­pa­try­wany po czym agent moż­li­wie jak naj­szyb­ciej kon­taktuje się z par­te­ne­rem.

 

 

 

One thought on “Współpraca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *